Siirry suoraan sisältöön

Syftet med Cancerföreningen i Finland är enligt dess stadgar att förebygga de skador som cancersjukdomar medför. Förutom genom hälsofrämjande, rådgivning, rehabilitering, kommunikation och forskning vill Cancerföreningen främja detta mål genom att inverka på politiskt beslutsfattande.

För att uppnå målet utnyttjar föreningen både formella verkningskanaler och olika nätverk. Väsentligt för föreningens inflytande är att den upplevs som en pålitlig och obunden samarbetspartner.

Riksdagen

Riksdagsledamot Sari Sarkomaa startade riksdagsledamöternas cancernätverk under den nya riksdagen. Cancerföreningen i Finland stöder nätverkets verksamhet och deltog i nätverkets möte i april.

Social- och hälsovårdsministeriet

Cancerföreningen och de andra medlemmarna i Finlands NCD-allians träffade tjänstemän vid Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd regelbundet för att diskutera frågor kring främjandet av hälsa och välfärd. Samarbetet bidrar till att stödja verkställandet av regeringens spetsprojekt samt uppföljningen av världshälsoorganisationen WHO:s program för icke-smittsamma sjukdomar.

Cancerföreningens representanter spelade en viktig roll i ministeriets screeninggrupp. Arbetsgruppen grundades delvis på grund av regeringsprogrammets mål som syftar till att se över kommunernas uppgifter och förpliktelser. Cancerregistrets undersökningar och utredningar fungerar som bakgrundsmaterial när ministeriet senare beslutar om att fortsätta och eventuellt utöka cancerscreeningarna.

Cancerföreningens representanter deltog i en arbetsgrupp som planerar det nationella cancercentrumets verksamhet, i Social- och hälsovårdsministeriets styrgrupp för biobankslagen samt i arbetsgruppen för läkemedelsinformation vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Cancerföreningen har varit i aktiv kontakt med ministeriets tjänstemän i fråga om beredningen av den nya lagstiftningen om tobak och alkohol. Föreningens generalsekreterare var samarbetsföreningen Finlands social och hälsa rf:s (Soste) representant i Delegationen för bioteknik.

Övriga myndigheter och samarbetspartner

Cancerföreningen fortsatte samarbetet med Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet, Tullen, polisförvaltningen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt rederier för att hantera problem kring den olagliga införseln av snus.

Institutet för hälsa och välfärd fick klart sitt uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet att utarbeta ett förslag om väntetiderna till cancervård och om ett system för att följa väntetiderna. Cancerföreningen hade ingått ett avtal med Institutet för hälsa och välfärd om deltagande i arbetet för att definiera väntetiderna för erhållande av cancervård samt i forskningen om temat. Föreningens överläkare bidrog till projektet med sin expertis och Cancerregistret med sina data.

Generalsekreteraren var medlem i sektionen för forskning och utvärdering vid Statens idrottsråd. Idrottsrådet är sakkunnigorgan för Undervisnings- och kulturministeriet.

EU-lagstiftning

EU-medlemsländerna måste införliva de nya reglerna i direktivet om tobaksprodukter från 2014 i nationell lagstiftning senast i maj 2016. Direktivet förbjuder bl.a. användningen av smakämnen i tobaksprodukter. Det kommer att ha stor inverkan i Finland, eftersom ungefär var fjärde rökt cigarett i Finland är en mentolcigarrett. Kommissionen har fastställt en övergångsperiod för förbudet fram till slutet av maj 2020. De synligaste förändringarna gäller tobaksförpackningarna. Text- och bildvarningar på cigarettförpackningarna blir obligatoriska. Varningarna ska täcka 65 procent av askens fram- och baksida. I Finland trädde den nya lagen i kraft i början av augusti.

Finlands cancerregister

Finlands cancerregister innehar en viktig roll som en producent av den sakkunskap som behövs i den nationella cancerpolitiken. Cancerregistret upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall och det är också ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut. Massundersökningsregistret är en avdelning vid Cancerregistret som upprätthåller en databas om cancerscreeningprogram och som planerar och utvärderar riksomfattande screeningar. De data som Cancerregistret och Massundersökningsregistret tar fram utnyttjas för riksomfattande cancer- och screeningstatistik och cancerforskning samt som stöd för hälsopolitiskt beslutsfattande.

Nätverk 

Cancerföreningen var medlem i Finlands NCD-allians. I nätverket deltog sju andra hälso- och patientorganisationer: Andningsförbundet, Diabetesförbundet i Finland, Filha, Finlands Hjärtförbund, Finska läkarföreningen Duodecim, Föreningen för mental hälsa i Finland och Hjärnförbundet.

Generalsekreteraren var dessutom medlem i styrelsen för Finlands social och hälsa rf (Soste). Soste är en viktig aktör inom social- och hälsopolitiken som främjar social- och hälsovårdsorganisationernas gemensamma mål. Generalsekreteraren var som representant för Soste även medlem i delegationen för läkemedelsforskning vid Läkemedelsindustrin rf.

Hälsoavdelningens överläkare och andra sakkunniga fungerade som expertmedlemmar i ett flertal arbetsgrupper och samarbetsnätverk som arbetar med cancerprevention.