Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt vaikuttaa viestinnällään valtakunnalliseen päätöksentekoon ja asenteisiin väestön keskuudessa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa syövän ehkäisyä, parantaa syövän hoidon ja kuntoutuksen laatua sekä nopeuttaa potilaiden pääsyä hoitoon ja kuntoutukseen.

Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä niin päättäjien, viranomaisten kuin muiden järjestöjen kanssa. Järjestön asiantuntijatehtäviin kuuluu täsmällisen ja luotettavan tiedon tuottaminen päätöksentekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille.

Päätöksentekoon vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa. Järjestön tavoitteena on vaikuttaa terveyspolitiikkaan ja olla mukana keskeisessä syöpäpolitiikkaan liittyvässä sosiaali- ja terveysviranomaisten valmistelutyössä. Syöpäjärjestöt tarjoaa asiantuntemustaan julkisen päätöksenteon tueksi.

Syöpäjärjestöt asetti tavoitteita vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen aloittaneen hallituksen hallitusohjelmaa varten.

Kannanotot

Syöpäjärjestöt osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys haluaa aktiivisesti vaikuttaa myös muun muassa tupakka- ja alkoholipolitiikkaan, lääkepolitiikkaan, potilasdirektiivin toimeenpanoon ja hoito- sekä lääkekorvauksiin.

Kansallinen syöpäsuunnitelma

Syöpäjärjestöt on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa kansallista syöpäsuunnitelmaa eli syöpästrategiaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi vuonna 2010 raportin Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-2020, johon on koottu ehdotukset syöpäsairauksien hoitojärjestelmän kehittämisestä.

Kansallinen syöpäsuunnitelma osa 1 (pdf)

Kansallista syöpäsuunnitelmaa täydentää vuonna 2014 julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmän selvitys Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014–2025.

Kansallinen syöpäsuunnitelma osa 2 (pdf)

Kansallinen syöpäkeskus

Syöpäjärjestöt on mukana kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) valmistelutyössä ja toiminnan käynnistämisessä. Syöpäjärjestöjen hallituksen jäseniä ja asiantuntijoita oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka ehdotti loppuraportissaan kansallisen syöpäkeskuksen perustamista.

Kansallisen syöpäkeskuksen perustamista selvittäneen työryhmän loppuraportti

Tarttumattomat sairaudet -verkosto

Syöpäjärjestöt tekee entistä enemmän yhteistyötä terveyden edistämisessä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä varten on perustettu kansallinen Tarttumattomat sairaudet -verkosto. Se on osa kansainvälistä NCD (non-communicable diseases) Allliance -verkostoa.

Tarttumattomat sairaudet -verkosto

NCD Alliance

Kansainvälinen yhteistyö

Syöpäjärjestöt osallistuu laajasti kansainväliseen yhteistyöhön eri järjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

NCU

Syöpäjärjestöt on jäsenenä pohjoismaisten syöpäjärjestöjen yhteistyöelimessä, Pohjoismaisessa syöpäunionissa (Nordic Cancer Union). Se tukee yhteispohjoismaista syöpätutkimusta ja toteuttaa jäsenyhdistystensä yhteisiä hankkeita syöväntorjunnassa.

NCU

ECL

Syöpäjärjestöt on jäsenenä Euroopan kansallisia syöpäjärjestöjä edustavassa ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues) ja osallistuu sen toimintaan aktiivisesti. ECL edistää syövän ehkäisyä tekemällä tunnetuksi Euroopan syöpäohjeistoa (European Code Against Cancer) ja jakamalla parhaita käytäntöjä potilaiden neuvonnassa, tuessa ja kuntoutuksessa.

ECL

Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto

Cancon

Syöpäjärjestöt osallistuu Euroopan komission ja EU:n jäsenmaiden yhteiseen Cancon-hankkeeseen vuosina 2014–2017. Cancon-hankkeen tavoitteena on edistää syövän varhaista toteamista, kehittää syöpäpotilaiden hoitoa ja luoda yhtenäiset laatustandardit EU-tasolla. Syöpäjärjestöt johtaa kahta hankkeen yhdeksästä toiminnosta.

Cancon

UICC

Syöpäjärjestöt on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa (Union for International Cancer Control) ja tukee erityisesti sen työtä kehittyvien maiden syöväntorjunnan vahvistamiseksi.

UICC