Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vaikuttamisen tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä varmistaa syöpään sairastuneiden huippulaatuinen ja yhdenvertainen hoito ja kuntoutumisen tuki koko maassa. Järjestö haluaa varmistaa, että syöpään sairastuneet voivat elää mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta riippumatta.

Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä niin päättäjien, viranomaisten kuin muiden järjestöjen kanssa. Järjestön asiantuntijatehtäviin kuuluu täsmällisen ja luotettavan tiedon tuottaminen päätöksentekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille. Järjestö on aktiivinen tutkimustiedon välittäjä.

1. Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt pyrkii edistämään tavoitteitaan pitämällä yhteyttä päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun. Järjestö tekee aktiivista vaalivaikuttamista. Tutustu vaalitavoitteisiimme tästä.

Syöpäjärjestöt osallistuu terveyspoliittisten asioiden valmisteluun muun muassa ministeriötyöryhmien kautta ja antamalla lausuntoja valmistelussa olevista esityksistä. Yhdistys tarjoaa asiantuntemustaan päätöksenteon tueksi.

Syöpäjärjestöt on edustettuina STM:n alaisissa Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat –ohjausryhmässä sekä Biopankkilainsäädännön ohjausryhmässä.

a. Kansallinen syöpäkeskus

Syöpäjärjestöt on mukana kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) valmistelussa ja oli aktiivinen vaikuttaja, kun kansallinen syöpäkeskus päätettiin perustaa. Järjestön pyrkimyksenä on varmistaa syövänhoidon laadukkuus, yhtenäiset hoitopolut ja –käytännöt syövän toteamiseen, jatkohoitoon ohjaukseen ja syövänhoitoon sekä vaikuttava kuntoutumisen tuki jokaiselle tarvitsevalle koko maassa. Kansallinen syöpäkeskus voi osaltaan toteuttaa näitä tavoitteita.

b. Kansallinen syöpäsuunnitelma

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on sitovan kansallisen syöpäsuunnitelman laatiminen. Suunnitelma ohjaisi ja kehittäisi syövänhoitoa, varmistaisi yhtenäisiä hoitopolkuja ja hoitokäytäntöjä sekä linjaisi syövän ehkäisyä.

Yhdistys oli aloitteellinen ja aktiivisesti mukana valmistelutyössä, kun STM:n työryhmä vuonna 2010 julkaisi raportin Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010 – 2020 ja THL:n asiantuntijaryhmä julkaisi vuonna 2014 sitä täydentävän selvityksen Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 – 2025 . Dokumentit eivät kuitenkaan ole sitovia suunnitelmia.

c. Terveyden edistäminen

Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia pyritään lisäämään ja syöpiä ehkäisemään vaikuttamalla päätöksentekoon, toimeenpanoon ja valvontaan. Järjestö muun muassa nostaa asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekee selvityksiä ja tuottaa uutta tietoa sekä tarjoaa asiantuntemustaan päättäjien tueksi esimerkiksi alkoholi- ja tupakkapolitiikkaan liittyen.

2. Yhteistyö

Syöpäjärjestöt edistää tavoitteitaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Erityisen paljon yhteistyötä tehdään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

a. Tarttumattomat sairaudet –verkosto

Yhdistys on mukana tarttumattomien sairauksien verkostossa yhdessä kuuden muun kansanterveysjärjestön ja Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Verkoston tavoitteena on ehkäistä kansansairauksia ja vähentää sairauksista aiheutuvia haittoja. Verkosto on osa kansainvälistä NCD (non-communicable diseases) Alliance –verkostoa.

b. Yksi elämä

Syöpäjärjestöt on mukana Yksi elämä –terveystalkoissa yhdessä kuuden muun järjestön kanssa. Terveystalkoiden tavoitteena on lisätä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia yhdenvertaisesti läpi elämän.

c.  Ehkäisevän päihdetyön verkosto

Järjestö on mukana Ehkäisevän päihdetyön verkostossa yhdessä 44 muun toimijan kanssa. Verkosto pyrkii edistämään kansanterveyttä vähentämällä ja ehkäisemällä päihde- ja pelihaittoja.

d. Savuton Suomi

Yhdistys toimii Savuton Suomi –verkostossa 18 muun toimijan kanssa. Verkoston tavoitteena on muun muassa vähentää tupakkatuotteiden käyttöä ja varmistaa tupakkavieroituksen saatavuuden osana terveydenhuollon palveluja.

e.  Soveltava Liikunta SoveLi ry

Syöpäjärjestöt on jäsenenä SoveLissa, jonka tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan.

3. Kansainvälinen toiminta

Syöpätyö on kansainvälistä, ja varsinkin tutkimus ja järjestöjen välinen yhteistyö painottuvat toiminnassa.
Syöpäjärjestöt tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä eri järjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

a. Nordic Cancer Union

Syöpäjärjestöt on jäsenenä pohjoismaisten syöpäjärjestöjen yhteistyöelimessä, Pohjoismaisessa syöpäunionissa (Nordic Cancer Union), joka tukee yhteispohjoismaista syöpätutkimusta ja toteuttaa yhteisiä syövän ehkäisyn hankkeita.

b.  Association of European Cancer Leagues

Yhdistys on Euroopan kansallisia syöpäjärjestöjä edustavan ECL:n (Association of European Cancer Leagues) jäsen. ECL edistää syövän ehkäisyä tekemällä tunnetuksi Euroopan syöpäohjeistoa (European Code Against Cancer) sekä jakamalla parhaita käytäntöjä potilaiden neuvonnassa, tuessa ja kuntoutuksessa. ECL:llä on käynnissä Access to Medicines –hanke, jonka tavoitteena varmistaa tarpeelliset lääkkeet kaikille syöpäpotilaille.

c. Union for International Cancer Control

Järjestö on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa (Union for International Cancer Control) ja tukee erityisesti sen työtä kehittyvien maiden syövän ehkäisyn vahvistamiseksi.

d. Joint Action ja muut EU-hankkeet

Parhaillaan järjestö on mukana kahdessa EU:n yhteistoimintahankkeessa: Innovative Partnership Action Against Cancer iPAAC  ja Joint Action on Rare Cancers, JARC sekä tutkimushankkeessa Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, EU-topia.

e. Muut järjestöt ja verkostot

Syöpäjärjestöt on mukana muussakin kansainvälisessä yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja verkostojen kautta. Yhdistys on jäsenenä muun muassa Framework Convention Alliance -järjestössä, joka tukee kansainvälistä tupakointia rajoittavaa sopimusta, sekä International Cancer Information Service Group (ICISG) -järjestössä, joka kehittää laadukasta syöpäneuvontapalvelua. Myös Suomen Syöpärekisteri tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä.