Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpäsairauksien kansallemme tuottamaa tuhoa. Terveyden edistämisen, neuvonnan, kuntoutuksen, viestinnän ja tutkimuksen lisäksi yhdistys pyrkii edistämään tätä tavoitetta vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon.

Yhdistys käyttää tavoitteensa saavuttamiseksi sekä muodollisia vaikutuskanavia että erilaisia verkostoja. Vaikuttamistyön kannalta on olennaista, että Suomen Syöpäyhdistys koetaan luotettavaksi ja riippumattomaksi yhteistyökumppaniksi.

Eduskunta

Kansanedustaja Sari Sarkomaa käynnisti kansanedustajien syöpäverkoston toiminnan uuden eduskunnan aikana. Suomen Syöpäyhdistys tukee verkoston toimintaa ja osallistui eduskunnassa huhtikuussa järjestettyyn verkoston tapaamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Syöpäyhdistys tapasi yhdessä muiden Tarttumattomien sairauksien verkoston jäsenten kanssa ministeriön ja THL:n virkamiehiä säännöllisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö tukee hallituksen kärkihankkeen toteutusta ja WHO:n tarttumattomien sairauksien tavoiteohjelman seurantaa.

Syöpäyhdistyksen edustajilla oli tärkeä rooli ministeriön seulontaryhmässä. Yhtenä syynä työryhmän perustamiselle oli hallitusohjelmassa määritelty tavoite arvioida uudelleen kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia. Syöpärekisterin tutkimukset ja selvitykset ovat tausta-aineistona, kun ministeriö myöhemmin päättää syöpäseulontojen jatkamisesta ja mahdollisesta laajentamisesta.

Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat olivat mukana kansallisen syöpäkeskuksen toimintoja suunnittelevassa työryhmässä, STM:n biopankkilain ohjausryhmässä sekä Fimean lääkeinformaatiotyöryhmässä. Tupakka- ja alkoholilainsäädännön uudistamiseen liittyen yhdistys on pitänyt säännöllisesti yhteyttä ministeriön valmistelijoiden kanssa. Pääsihteeri oli Soste ry:n edustajana biotekniikan neuvottelukunnassa.

Muut viranomaiset ja yhteistyötahot

Yhdistys on jatkanut yhteistyötä nuuskan laittomaan maahantuontiin liittyvien ongelmien tiimoilta sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, tullin, poliisihallinnon, Valviran ja laivanvarustajien kanssa.

THL sai vuoden loppuun mennessä valmiiksi sosiaali- ja terveysministeriöltä saamansa tehtävän laatia ehdotuksen syöpähoitoihin pääsyn aikarajoista ja niitä koskevan seurantajärjestelmän luomisesta. Suomen Syöpäyhdistyksellä oli THL:n kanssa sopimus osallistumisesta aikarajojen määrittelyyn ja tätä koskevaan tutkimukseen. Hankkeessa hyödynnettiin yhdistyksen ylilääkärin asiantuntemusta ja Suomen Syöpärekisterin tietoja.

Pääsihteeri on toiminut liikuntaneuvoston tutkimus- ja arviointijaoston jäsenenä. Liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin.

EU-lainsäädäntö

Jäsenvaltioiden oli sisällytettävä vuonna 2014 hyväksytyn tupakkatuotedirektiivin säädökset kansalliseen lainsäädäntöönsä toukokuuhun 2016 mennessä. Direktiivi kieltää muun muassa makuaineiden käytön savukkeissa. Se on Suomen kannalta merkittävää, koska Suomessa myydyistä savukkeista noin neljäsosa on mentolisavukkeita. Kiellolle on annettu siirtymäaika vuoden 2020 toukokuun loppuun asti. Näkyvimmät muutokset koskevat tupakkatuotteiden pakkauksia. Savukepakkaukset merkitään pakollisilla teksti- ja kuvavaroituksilla, jotka peittävät 65 prosenttia askin etu- ja takaosasta. Uusi kansallinen laki astui voimaan elokuun alussa.

Syöpärekisteri

Syöpärekisterillä on merkittävä rooli kansallisen syöpäpolitiikan tarvitseman tiedon tuottajana. Suomen Syöpärekisteri ylläpitää tietokantaa kaikista Suomen syöpätapauksista ja toimii syöpätautien tilastollisena ja epidemiologisena tutkimuslaitoksena. Joukkotarkastusrekisteri on Syöpärekisterin osasto, joka ylläpitää tietokantaa syöpäseulontaohjelmista sekä suunnittelee ja arvioi valtakunnallisia syöpäseulontoja. Syöpä- ja joukkotarkastusrekisterin tietoja käytetään valtakunnallisten syöpä- ja seulontatilastojen tuottamiseen, syöpätutkimukseen sekä terveyspoliittisen päätöksenteon tueksi.

Verkostot

Suomen Syöpäyhdistys on jäsenenä Tarttumattomat sairaudet -verkostossa. Mukana toiminnassa oli Suomen Syöpäyhdistyksen lisäksi seitsemän muuta terveys- ja potilasjärjestöä: Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Mielenterveysseura, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Sydänliitto.

Pääsihteeri on jäsenenä sosiaali- ja terveysalan yhteisjärjestö SOSTE ry:n hallituksessa. Järjestö on tärkeä sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja järjestöjen yhteisten asioiden ajaja. Lisäksi pääsihteeri on SOSTE:n edustajana Lääketeollisuus ry:n lääketutkimuksen neuvottelukunnassa.

Terveysosaston ylilääkärit ja muut asiantuntijat ovat asiantuntijajäseninä monissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, joiden tavoitteena on syövän ennaltaehkäisy.