Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimisto on Helsingissä. Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri ovat osa keskustoimistoa.

Hallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen hallinnon henkilökunta hoiti yhdistyksen hallinnon lisäksi myös Syöpäsäätiön hallinnon.

Hallinnon kuluihin sisältyivät yhdistyksen tietohallintoyksikön kuluista se osa, 127 114 euroa, jota ei kohdenneta Rekisterien toiminnoille. Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden kulut 101 405 euroa sisältyvät hallinnon kuluihin.

Cancon-hankkeen kulut ja tuotot sisältyvät myös hallintoon. Hankkeen bruttokustannukset olivat 156 408 euroa, joista hallintoa rasittaa nettokuluna 60 931 euroa.

Yhdistyksen vastuulla on vuonna 1981 lakkautetun Syöpäjärjestöjen toimihenkilöiden eläkesäätiön eläkevastuu ja yksi erillinen eläkevastuu. Vastuun määrä pieneni 195 478 euroa vuonna 2016. Vastuun piirissä on 61 henkilöä.

Henkilöstöasiat

Keskustoimiston organisaatio (avautuu uudessa ikkunassa)

Johtamisen mallia uudistettiin vuonna 2016 tavoitteena vahvistaa johtamista suunnitelmallisemmaksi ja systemaattisemmaksi. Syöpärekisterille, Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle perustettiin omat johtoryhmät vastaamaan oman vastuualueensa toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja koordinoinnista.

Suomen Syöpäyhdistyksen johtoryhmän puheenjohtajana vuorottelivat terveysosaston ylilääkärit Riikka Huovinen (31.7.2016 asti), Liisa Pylkkänen (1.8.2016 alkaen) ja Eeva Ollila. Jäseninä toimivat johtaja, viestintä ja ennakointi Satu Lipponen, it-päällikkö Kaius Perttilä ja talous- ja hallintojohtaja Raija Stjernvall. Tarvittaessa pääsihteeri Sakari Karjalainen osallistui kokouksiin. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 11 kertaa.

Syöpärekisterin johtoryhmän puheenjohtajana toimi Syöpärekisterin johtaja Nea Malila. Jäseninä toimivat tutkimusjohtaja Ahti Anttila, johtaja, viestintä ja ennakointi Satu Lipponen, aktuaari Juho Nurmi, it-päällikkö Kaius Perttilä, tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, tutkimusjohtaja Eero Pukkala, seulontajohtaja Tytti Sarkeala, talous- ja hallintojohtaja Raija Stjernvall ja vastaavat lääkärit Maarit Leinonen (30.9.2016 asti) ja Anni Virtanen (1.10.2016 alkaen). Tarvittaessa pääsihteeri Sakari Karjalainen osallistui kokouksiin. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 11 kertaa.

Henkilökunta(avautuu uudessa ikkunassa)

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 100 (vuoden 2015 lopussa henkilökunnan määrä oli 95). Työsuhteista vakinaisia oli 63 ja määräaikaisia 37. Vuoden 2016aikana keskustoimistossa työssä olleiden nimet ja tehtävät ovat liitteessä 2.

Henkilöstöstä vuoden 2016 lopussa oli naisia 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia. Sairauspäivien osuus kaikista työpäivistä oli neljä prosenttia.

Henkilöstöhallinto (avautuu uudessa ikkunassa)

Henkilöstöhallinnon kehittämistä jatkettiin edelleen. Esimiehet kokoontuivat yhteisiin palavereihin vuoden 2016 aikana 10 kertaa.

Syyskauden ensimmäinen esimiespalaveri pidettiin suunnittelupäivänä.

Kahden vuosittaisen kehityskeskustelun käytäntöä jatkettiin niin, että keväällä käytiin perusteellisempi ja syksyllä hiukan kevyempi kehityskeskustelu. Tästä käytänteestä on tullut sekä henkilöstöltä että esimiehiltä hyvää palautetta. Sähköisestä työajanseurantajärjestelmästä saatiin ensimmäiset koko vuoden kattavat henkilöstöraportit. Järjestelmä on paitsi tarpeellinen apuväline henkilöstöhallinnolle, se myös ajanmukaistaa työajanhallinnan sekä helpottaa suunnittelua ja seurantaa.

Henkilöstötilaisuudet

Henkilöstötilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 12. Yhteisenä teemana kaikissa tilaisuuksissa olivat ajankohtaiset työehtosopimusasiat ja käytänteiden kehittäminen talous-, henkilöstö- ja yleishallinnossa. Lisäksi tilaisuuksissa esitettiin työvaliokunnan ja hallituksen kokousten päätökset, käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lähes kaikissa vuoden henkilöstötilaisuuksissa käsiteltiin paikallista ja sopimusta ja sen neuvottelutilannetta. Henkilöstötilaisuuksiin osallistui keskimäärin yli kaksi kolmasosaa työntekijöistä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Maaliskuussa 2015 toteutetun ParTy -kyselyn perusteella laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuonna 2016. Sen lisäksi kyselyn toinen kierros toteutettiin lokakuussa 2016. Toisen kierroksen kyselyyn vastasi 76 prosenttia työntekijöistä. Tulokset käsiteltiin luottamuksellisesti. Työterveyslaitoksen asiantuntija kävi purkamassa tulokset kolmelle eri kohderyhmälle: johdolle, esimiehille ja koko henkilökunnalle. Loppuvuoden aikana kukin osasto kävi läpi omat tuloksensa ja mietti niiden perusteella kehittämiskohteita. Alkuvuodesta 2017 laaditaan yhteinen kehittämissuunnitelma.

Jaakko Heinimäki antoi neuvontahoitajille työnohjausta säännöllisesti. Muille työntekijöille työnohjausta järjestettiin tarpeen mukaan.

Työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuva työhyvinvointiryhmä suunnitteli toimintavuoden aikana henkilöstön hyvinvointitapahtumat, joihin osallistui yli puolet työntekijöistä. Lisäksi työryhmässä ideoitiin henkilökunnan toimintatuokioita yhteishengen lisäämiseksi.

Työssä jaksamista vahvistettiin edelleen myös liikunta- ja kulttuurituella. Jokaisella työntekijällä oli vuoden aikana oikeus verottomaan 300 euron arvoiseen liikunta- ja kulttuuritukeen.

Työsuojelu

Suomen Syöpäyhdistyksen työsuojelutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana pääsihteeri Sakari Karjalainen, työsuojelupäällikkö Minna Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Anne Sköld, varavaltuutettu Taina Häkkinen ja varavaltuutettu Henna Degerlund.

Työsuojelutoimikunta kehitti toimintavuoden aikana toimenkuvaansa ja rakennettaan sekä käsitteli ParTy-kyselyn tuloksia ja siitä seuranneita toimenpiteitä. Toimikunta kutsui Jaakko Heinimäen luennoimaan henkilökunnalle positiivisesta viestinnästä. Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta kävi luennoimassa 18.4.2016 aiheenaan ”Elämänkaari ja työkyky”. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin yhdessä luottamusväen kanssa ja se on henkilökunnan luettavissa intrassa.

Luottamusmies ja -valtuutettu

Tiedottaja Maarit Rautio jatkoi ERTOa edustavana luottamusmiehenä ja tutkija Maija Jäntti luottamusvaltuutettuna. Toimintavuoden aikana johto kokoontui luottamushenkilöiden kanssa säännöllisesti, yhteensä 12 kertaa. Näiden tapaamisten tarkoituksena on toimia virallisena henkilöstön ja johdon välisenä viestintäkanavana sekä samalla lisätä vuorovaikutusta. Vuoden 2016 yhteistyöpalavereissa käytiin säännöllisesti neuvotteluja paikallisesta sopimuksesta.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutusta on toteutettu kunkin työntekijän tehtävän luonteeseen ja sisältöön perustuen tavoite- ja kehityskeskusteluissa sovitulla tavalla. Henkilökunta käytti vuonna 2016 yhteensä 242 päivää koulutukseen. Isoimpina työantajan tukemina koulutuskokonaisuuksina olivat johtamis- ja esimiestaidon koulutus JET, yritysammattitutkinto, ”Ammattimainen varainhankinta – tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon” tähtäävä koulutus ja psykoterapiaopinnot.

Hallintoasiat

Yhteiskuntavastuun toteutuminen. Suomen Syöpäyhdistys määrittelee tarkasti suhteensa tupakka-, alkoholi- ja lääketeollisuuteen. Yhdistys ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka saavat rahoitusta tupakka- tai alkoholiteollisuudelta. Tämän teollisuudenalan yritykset on rajattu hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa sijoitustoiminnan kohteiden ulkopuolelle. Lääketeollisuuden kanssa toimitaan kunnioittaen lääketeollisuuden omia eettisiä sääntöjä koskien yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Oman linjauksensa mukaisesti Suomen Syöpäyhdistys voi tehdä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa, mutta tällöin hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme lääkeyritystä.

Suomen Syöpäyhdistys on savuton työpaikka.

Hankinnoissa ja omassa toiminnassa kunnioitetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Syöpäsäätiön hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja sosiaalikuluja 362 500 euroa (vuonna 2015 summa oli 329 000 euroa).

Toimitilat

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 22, Spondan omistamassa kiinteistössä. Toimitilojen pinta-ala on 1 135 m2. Keskustoimistossa toimivat yhdistyksen johto, talous- ja yleishallinto, terveysosasto, viestintäyksikkö, it-yksikkö ja varainhankintayksikkö sekä Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri.

Tilaratkaisu on työsuojelullisesti turvallinen, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen ja tehokas. Modernit toimitilat ovat helposti muunneltavissa yksiköiden tarpeisiin.

Hankintalain soveltaminen

Hankintalain mukainen kilpailutus järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen tukeman sopeutumisvalmennuksen järjestämisestä ja Nuotup-hankkeen palveluhankinnoista. Pääsääntöisesti kaikki tietohallinnon, viestinnän ja varainhankinnan hankinnat ja ostopalvelut kilpailutetaan.