Siirry suoraan sisältöön

Toimintojen tuotot ja kulut pysyivät pääosin edellisvuoden tasolla. Maksuvalmius pysyi kohtuullisena.

Maksuvalmiutta vahvisti poikkeuksellisen hyvä testamenttivarainhankinnan tulos sekä sijoitustoiminnan suotuisa kehitys vuoden 2020 aikana. Tulos on ylijäämäinen 133 732 euroa (vuonna 2019 alijäämä 133 141 euroa). Yhdistyksen tulos oli ylijäämäinen em. syiden lisäksi myös kustannussäästöistä, joita saatiin koronatilanteen vuoksi erityisesti operatiivisissa toimintakuluissa, matkustuskuluissa sekä henkilöstökuluissa.

Koronatilanne viivästytti jonkin verran varsinaisen toiminnan toteuttamista, ja tämä näkyy mm. STEA-toimintojen isohkona siirtyvän avustuksen määrän kasvuna. Toiminnan toteuttamista on siirretty vuoden 2021 puolelle. Merkittäviä peruutuksia tai toiminnan pysäyttämistä ei kuitenkaan ole tarvinnut tehdä, vaan potilas-, läheis- ja vertaistoimintaa on pyritty toteuttamaan kevyemmin. Julkisen rahoituksen leikkaukset koskettivat erityisesti terveydenedistämisen toimintoja sekä Syöpärekisterin toimintaa.

Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 9 125 821 euroa (vuonna 2019 tuotot 8 792 742 euroa) ja kokonaiskulut 8 992 676 euroa (vuonna 2019 kulut 9 162 911 euroa).

Toimintavuonna käynnistettiin mittava talouden kehittämishanke, joka kattaa koko Syöpäjärjestöjen talouden toiminnot, järjestelmät sekä näihin liittyvät palvelumallit. Projektin tavoitteena on luoda Syöpäjärjestöille yhtenäiset toimintapuitteet ja -rakenteet talouden ohjaukselle, saada kustannussäästöjä sekä kehittää sisäistä työnjakoa. Yksinkertaistaen voimme puhua Syöpäjärjestöjen oman sisäisen tilitoimintomallin perustamisesta. Toimintavuoden aikana kartoitettiin taloustoimintojen ja -prosessien nykytilanne Suomen Syöpäyhdistyksen, sen jäsenjärjestöjen sekä Syöpäsäätiön osalta. Syksyllä toteutettiin uusiin palvelumalleihin ja järjestelmähankintaan liittyvät työpajat. Projekti jatkuu vuoteen 2022 asti.

Talousprosessien kehittämistä jatkettiin erityisesti raportoinnin sekä kirjanpidon käytänteiden osalta vastaamaan paremmin toimintojen tarpeita ja ennustettavuutta sekä uudistettua talouden vuosikelloa. Talouden suunnittelutyökaluja ja ennusteprosesseja kehitettiin ja yhtenäistettiin sekä otettiin vahvemmin yhteisöllisiä työkaluja niiden osalta käyttöön.

Yksiköiden ja toimintojen tulosvastuun toteutumista ja talousseurantaa tuettiin säännöllisillä talousraporteilla sekä kehitettiin ennustemalleja rahoitustilanteen seurannan tueksi. Myös rahoittajien, kuten STEAn, THL:n ja Euroopan komission raportointivaatimuksiin vastattiin edelleen kehittämällä talousraportointia yhdessä toimintojen kanssa.

Sijoitusomaisuus

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Evli Pankki Oyj:llä, SEB Investment Management AB:lla ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Salkun tuotto vuonna 2020 oli 4,1 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2020 oli 8 227 112 euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero oli 774 650 euroa.

Toimintavuonna aloitettiin sijoitussuunnitelman päivitys vastaamaan paremmin muuttuneita talous- ja rahoitustilanteita. Sijoitussuunnitelmassa huomioitiin entistä paremmin tarkennetut vastuullisuusperiaatteet sekä vaihtoehtoiset sijoitukset uutena omaisuusluokkana. Se hyväksyttiin tammikuussa 2021 käyttöönotettavaksi kyseisen vuoden alusta lukien.

Testamenttilahjoitukset

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot tulevat testamenttilahjoituksista, joita saatiin tilikautena 1 005 179 euroa (vuonna 2019 määrä oli 1 223 215 euroa). Niiden käyttötarkoitus kohdentuu pääasiassa syövän hoitoon sekä potilastyön tukemiseen ja kehittämiseen.

Syöpäsäätiön tilinpäätös 2020

Suomen Syöpäyhdistyksen tilinpäätös 2020