Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:ssa, Euroopan syöpäjärjestöjen liitto ECL:ssä sekä Kansainvälinen syöpäunioni UICC:ssä.

Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

ECL (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto). Yhdistyksen edustajat osallistuivat marraskuussa verkossa pidettyyn ECL:n vuosikokoukseen ja vuosiseminaariin, jossa puhujina olivat EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides ja IARC:n johtaja Elisabete Weiderpass. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerin viisi vuotta kestänyt (2015–20) puheenjohtajuuskausi ECL:ssä päättyi tähän kokoukseen. Järjestöllä on nyt 30 jäsenjärjestöä 24 maasta. Suomen Syöpäyhdistys on osallistunut ECL:n Patient Support -työryhmän työskentelyyn, jossa on ollut esillä muun muassa syöpäpotilaiden työhön paluu, vapaaehtoistoiminta, kuntoutus, syöpä ja seksuaalisuus sekä vakuutusten kanssa ilmenevät ongelmat. Lisäksi olemme mukana Access to Medicines Task Force’n toiminnassa.

IARC (International Agency for Research on Cancer eli WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimus-laitos) ja Suomen Syöpärekisteri tekevät tutkimusyhteistyötä erityisesti seulontojen ja kehittyvien maiden syöpätaakan tutkimuksessa. Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja kuuluu IARC:n tieteelliseen neuvostoon ja valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.

IPAAC. Suomen Syöpäyhdistys vastaa syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja syöpäseulontojen kokonaisuudesta yhteistoimintahankkeessa (Joint Action), joka alkoi huhtikuussa 2018 ja kestää 2021 loppuun. Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) on EU:n terveysohjelmasta rahoitettu hanke, jossa Suomen edustajina toimivat yhteistyössä THL ja Suomen Syöpäyhdistys. IPAAC-hankkeessa on yhteensä 10 työkokonaisuutta. Hanke on jo neljäs syöpäpolitiikkaan liittyvä Joint Action, joten tavoite on kerätä kokemukset myös aiemmista hankkeista (EPAAC, CANCON ja JARC). iPAAC keskittyy syöpäpolitiikan käytännön toteuttamisen keinoihin EU:n jäsenmaissa. Suomen Syöpäyhdistyksen johtama osaan (WP5 Prevention) osallistuu lähes 20 jäsenvaltiota. Työpaketissa on järjestetty 2019-2020 kolme kansainvälistä kokousta. Ne on toteutettu yhteistyössä ECL:n ja IARC:n kanssa. Osallistujia on ollut noin 80. Työpaketin kaksi julkaistua raporttia ovat hankkeen sivuilla. Syöpäyhdistys osallistui EU:n syöpäsuunnitelman (Europe´s Beating Cancer Plan) kommentointiin sekä EU:n syöpätutkimuksen raportin Conquering Cancer, Mission Possible ennakointityöskentelyyn 2020 keväällä.

JARC. Suomen Syöpäyhdistys oli sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa harvinaisiin syöpiin liittyvää kolmivuotista JARC-hanketta (Joint Action on Rare Cancers) 2016-2019. Yhdistys vastasi hankkeen sisäisestä arvioinnista (WP3 Evaluation) ja oli mukana neljässä muussa osahankkeessa. Helmikuussa 2020 julkaistiin hankkeen lopputuotteena kirja Rare Cancer Agenda 2030 – Ten Recommendations from the EU Joit Action on Rare Cancers.

NCU. Pohjoismaiden syöpäunioni NCU rahoittaa yhteispohjoismaisia syöpätutkimushankkeita. Syöpäsäätiö maksaa Suomen rahoitusosuuden. NCU:n tuella on myös rakennettu Pohjoismaiden syöpärekisterien yhteinen verkkoportaali NORDCAN. Lisäksi NCU käynnistää ja koordinoi syöpäyhdistysten yhteisiä syövän hoidon ja torjunnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. NCU myönsi tutkimusapurahoja edellisten vuosien tapaan 750 000 euroa. Näistä 2 hanketta on suomalaisten tutkijoiden johtamia. Lisäksi NCU myönsi 200 000 euroa strategista rahoitusta, joka kohdistui COVID-19-epidemian vaikutuksiin syövän ehkäisyssä ja hoidossa Pohjoismaissa (Covid-19 and cancer in the Nordic region).

NCU:n puheenjohtajuus ja sihteeristötehtävä kiertävät jäsenyhdistykseltä toiselle. Vuosina 2018–2020 NCU:n toimintaa johti Tanskan Syöpäyhdistys, ja vuonna 2021 alkaa Suomen Syöpäyhdistyksen kolmivuotinen puheenjohtajuuskausi. Puheenjohtajuuskauteen liittyvät valmistelut aloitettiin vuonna 2019. Vuoden 2020 ajan käynnissä oli valmistelua tukeva projekti NCUpj2021-23.

UICC. Suomen Syöpäyhdistys on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa UICC:ssa (The Union for International Cancer Control). UICC järjesti 2020 perinteisen maailman syöpäpäivän 4.2. johon myös Suomen Syöpäyhdistys osallistui. UICC joutui ensin siirtämään ja sitten perumaan perinteisen maailmankonferenssinsa 2020. UICC:n yleiskokous järjestettiin virtuaalisena lokakuussa 2020. UICC järjesti eri aiheista virtuaalisia vuoropuheluita, joihin osallistui Syöpäjärjestöjen henkilöstöä. Seuraava maailmankonferenssi siirtyi vuodelle 2022 Geneveen.

ICISG, FCA ja muut verkostot. Suomen Syöpäyhdistyksellä on edustaja kansainvälisen syöpäinformaation ja -neuvonnan verkostossa (International Cancer Information Service Group). Tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen FCTC:n (Framework Convention on Tobacco Control) tueksi on tehty laaja globaali tukijärjestö, Framework Convention Alliance (FCA), jonka jäsen Suomen Syöpäyhdistys on. Suomen Syöpäyhdistys on mukana globaalissa Prevent20-verkostossa, joka pyrkii tupakkatuotteiden vähentämiseen verotuksen keinoin sekä Euroopassa toimivassa Smokefree Partnership-verkostossa. Pohjoismaisella tasolla on sekä neuvonnassa että tupakkapolitiikassa säännöllisesti yhteyttä pitävä asiantuntijaverkosto.

Suomen Syöpäyhdistyksellä on ollut edustaja vuodesta 2019 alkaen Nordic Network for Overweight Preventionissa.

Suomen Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on käsitelty rekisterin muun toiminnan yhteydessä.