Siirry suoraan sisältöön

Aiemmin tehdyt järjestelmäratkaisut ja kokemukset mahdollistivat koko henkilöstön siirtymisen etätyöhön ja työn sujuvan jatkumisen koronapandemiasta huolimatta

Johtoryhmä ja johtotiimit

Johtoryhmätyöskentelyä uudistettiin siten, että on vain yksi konsernitason johtoryhmä ja sen alla Syöpärekisterin, Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen johtotiimit. Kaikki esimiestehtävissä toimivat henkilöt kutsutaan säännöllisesti yhteen koulutukselliseen, strategisiin ja toiminnan suunnitteluun liittyviin tapaamisiin.

Keskustoimiston organisaatiokaavio 1.9.2018 alkaen

Keskustoimiston toiminnot

Keskustoimiston toiminnot 2018

Syöpäsäätiön hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja sosiaalikuluja 580 000 euroa (vuonna 2019 summa oli 576 000 euroa).

Eläkesäätiö

Yhdistyksen vastuulla on vuonna 1981 lakkautetun Syöpäjärjestöjen toimihenkilöiden eläkesäätiön eläkevastuu ja yksi erillinen eläkevastuu. Vastuun piirissä on 56 henkilöä.

Yhteiskuntavastuun toteutuminen

Suomen Syöpäyhdistys määrittelee tarkasti suhteensa tupakka-, alkoholi- ja lääketeollisuuteen. Yhdistys ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka saavat rahoitusta tupakka- tai alkoholiteollisuudelta. Tämän teollisuudenalan yritykset on rajattu hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa sijoitustoiminnan kohteiden ulkopuolelle. Lääketeollisuuden kanssa toimitaan huomioiden lääketeollisuuden omia eettisiä sääntöjä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa. Oman linjauksensa mukaisesti Suomen Syöpäyhdistys voi tehdä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa, mutta tällöin hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme lääkeyritystä. Hankinnoissa ja omassa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Suomen Syöpäyhdistys on savuton työpaikka.

Toimitilat

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 22, Spondan omistamassa kiinteistössä. Toimitilojen pinta-ala on 1 215 m2. Keskustoimistossa toimivat yhdistyksen johto, talous-, tieto- ja yleishallinto, terveysosasto, viestintäosasto ja Syöpäsäätiön varainhankinta sekä Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri.

Tilaratkaisu on työsuojelullisesti turvallinen, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen ja tehokas. Modernit toimitilat ovat muunneltavissa yksiköiden tarpeisiin.

Toimintavuonna käynnistettiin kehittämistyö osana HR-ohjelma-projektia. Projektin tuloksia saadaan vuonna 2021. Siinä selvitetään uusia työnteon toimintatapoja huomioiden mm. etätyö, ajankäyttö, luovuus, digitaalisuus ja yhteisöllisyys.

Hankintalain soveltaminen

Hankintalain mukaisesti kilpailutetaan kaikki STEA-rahoitteinen toiminta. Pääsääntöisesti kaikki hallinnon, tietohallinnon, viestinnän ja varainhankinnan hankinnat ja ostopalvelut kilpailutetaan vähintään ns. minihankintoina pyytäen kolmelta eri toimittajalta tarjoukset määriteltyjen kriteerien pohjalta.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Syöpärekisterin IT-tiimin tehtävänä on tarjota palveluja Syöpärekisterin rekisteröinti- ja joukkoseulonnan toiminnoille ja tukea tutkimustoimintaa. IT-tiimi kehittää ja ylläpitää operatiivista toimintaa tukevia sovelluksia ja sähköistä syöpäilmoituslomaketta sekä vastaa syöpärekisterin tietovarannoista. Merkittävä osa tietohallinnon palveluista kohdistuu Syöpäyhdistyksen toiminnan tukipalveluihin. Tietohallinnon palveluja kohdistuu myös Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Tietohallinnon strategisena linjauksena on hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia ostopalveluita oman organisaation tueksi, jotta haastavat tekniset hankkeet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.

Koko henkilökunta siirtyi etätöihin maaliskuussa. Aiemmin tehdyt järjestelmäratkaisut ja kokemukset mahdollistivat etätyöhön siirtymisen sujuvasti. Pandemiasta huolimatta pystyttiin viemään läpi uudistuksia osana tietoturvan kehittämistä. Prosesseja kehitettiin palvelemaan paremmin etätyötä tekeviä henkilöitä esim. laitteiden osalta.

Alkuvuodesta 2020 jatkettiin sisäverkon kehitystä, ja tätä päästiin jatkamaan loppuvuodesta. Tietoturvaskannauksia suoritettiin ja niitä jatketaan puoliautomatisoidusti 2021. Lisäksi aloitettiin selvitystyö Findatan ja toisiolain tuomista muutoksista ja haasteista työtavoissa ja järjestelmissä.

Jäsenyhdistysten yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä Järkkäri otettiin käyttöön vuonna 2018 ja sitä kehitetään jatkuvasti. Järkkäriin tehtiin vuonna 2020 käyttöliittymäpäivitys ja otettiin käyttöön uusi Unified Client Interface -käyttöliittymä. Vuoden aikana tehtiin myös Syöpäjärjestöjen asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämistyötä, ja lisäksi kehitettiin Syöpäjärjestöjen yhteisiä tilastointikäytänteitä. Järjestelmän käyttäjiä koulutettiin, ja uudet tilastointikäytänteet otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Tilastoinnin kehittämistä tehtiin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa Saimaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtajan johdolla.

Tietosuoja ja tietoturva

Syöpäyhdistystä koskevat vaatimukset valtionhallinnon viranomaisten asiakirjojen käsittelystä ja tietoturvallisuudesta (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja tietosuojalakia (1050/2018).

Syöpäyhdistys ja työntekijät vastaavat yhdessä tietoturvallisesta työskentelystä. Yhdistyksessä tietosuojasta ja -turvasta huolehtivat tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö, teknistä tietoturvaa konsultoiva henkilö sekä tietosuoja- ja tietoturva-asioita käsittelevä tietoturvaryhmä.

Tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö perehdyttivät 19 uutta työntekijää tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Tietojen tallennuspaikoista on tehty yhteisesti sovitut, yleiset linjaukset, ja yksiköt ovat tehneet niiden perusteella toimintojensa erikoispiirteisiin liittyviä omia ohjeistuksiaan.

Syksyllä aloitettiin tietosuojan vaikutustenarviointeja, joissa on sovellettu samanlaisia vaikutusten- ja riskienarvioinnin työkaluja. Tietosuoja-asetuksen velvoitteita on toteutettu myös jatkamalla rekisteröityjen informoimista oikeuksistaan ja henkilötietojensa käsittelystä henkilörekistereissä. Alihankkijoille ulkoistetuista henkilötietojen käsittelytoimista solmittiin tietosuojasopimuksia. Syöpärekisterin kolmas tietotilinpäätös julkistettiin. Asiakirjojen arkistoinnin parantamiseksi tehdyt katselmukset jouduttiin keskeyttämään keväällä epidemiatilanteen vuoksi. Jäsenyhdistyksiä neuvottiin tietosuoja-asioissa.