Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpäsairauksien kansallemme tuottamaa tuhoa. Terveyden edistämisen, neuvonnan, kuntoutuksen, viestinnän ja tutkimuksen lisäksi yhdistys pyrkii edistämään tätä tavoitetta vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon.

Vuoden 2017 aikana vaikuttamistyöhön tuli valtakunnallisen vaikuttamisen rinnalle alueellinen vaikuttaminen. Se liittyi kansallisen syöpäkeskuksen alueellisten keskusten valmisteluun ja järjestöyhteistyöhön maakuntien sote-valmistelussa. Yhdistys käyttää tavoitteensa saavuttamiseksi sekä muodollisia vaikutuskanavia että erilaisia verkostoja. Vaikuttamistyön kannalta on olennaista, että Suomen Syöpäyhdistys koetaan luotettavaksi ja riippumattomaksi yhteistyökumppaniksi.

Eduskunta

Suomen Syöpäyhdistys on tukenut eduskunnan syöpäverkoston toimintaa mm. tuottamalla kansanedustajille tutkimustietoon perustuvaa aineistoa alkoholin vaikutuksesta syöpäriskiin ja järjestämällä tätä koskevan tilaisuuden kansanedustaja Sari Sarkomaan kutsusta.

Yhdistys järjesti yhdessä kansanedustaja Pekka Puskan kanssa Kansalaisinfossa yleisötilaisuuden, jossa aiheena oli syöpä Suomessa ja maailmassa. Pääpuhujana oli WHO:n kansainvälisen syöväntutkimuskeskus IARC:n pääjohtaja Chris Wild.

Yhdistyksen edustaja Eeva Ollila oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen esityksestä alkoholilaiksi ja Nea Malila valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa valtion talousarvioesitykseen liittyen ns. kliinisistä laaturekistereistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Suomen Syöpäyhdistys osallistui yhdessä muiden Tarttumattomien sairauksien verkoston jäsenten kanssa ministeriön kokoamaan NCD-ryhmään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa. Myös THL:n edustajat osallistuivat yhteistyöhön, joka tukee hallituksen kärkihankkeen toteutusta ja WHO:n tarttumattomien sairauksien tavoiteohjelman seurantaa.

Syöpäyhdistyksen edustajilla oli tärkeä rooli ministeriön seulontaryhmässä ja sen työtä jatkavassa epävirallisessa yhteistyössä. Yhtenä syynä työryhmän perustamiselle oli hallitusohjelmassa määritelty tavoite arvioida uudelleen kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia. Syöpärekisterin tutkimukset ja selvitykset ovat tausta-aineistona, kun ministeriö myöhemmin päättää syöpäseulontojen jatkamisesta ja mahdollisesta laajentamisesta. Suomen Syöpäyhdistys on valmistautunut siihen, että seuraavan seulonta-asetuksen yhteydessä seulonnat laajenevat suolistosyöpiin.

Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat olivat mukana kansallisen syöpäkeskuksen toimintoja suunnittelevassa työryhmässä, STM:n biopankkilain ohjausryhmässä, THL:n syöpätautien hoitoonpääsyn asiantuntijaryhmässä sekä Fimean lääkeinformaatiotyöryhmässä. Tupakka- ja alkoholilainsäädännön uudistamiseen liittyen yhdistys on pitänyt säännöllisesti yhteyttä ministeriön valmistelijoiden kanssa.

Muut viranomaiset ja yhteistyötahot

Yhdistys on jatkanut yhteistyötä nuuskan laittomaan maahantuontiin liittyvien ongelmien tiimoilta sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, tullin, poliisihallinnon, Valviran ja laivanvarustajien kanssa.

Pääsihteeri on toiminut liikuntaneuvoston tutkimus- ja arviointijaoston jäsenenä. Liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin.

Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisterillä on merkittävä rooli kansallisen syöpäpolitiikan tarvitseman tiedon tuottajana. Se ylläpitää tietokantaa kaikista Suomen syöpätapauksista ja toimii syöpätautien tilastollisena ja epidemiologisena tutkimuslaitoksena. Joukkotarkastusrekisteri on Syöpärekisterin osasto, joka ylläpitää tietokantaa syöpäseulontaohjelmista sekä suunnittelee ja arvioi valtakunnallisia syöpäseulontoja. Syöpä- ja joukkotarkastusrekisterin tietoja käytetään valtakunnallisten syöpä- ja seulontatilastojen tuottamiseen, syöpätutkimukseen sekä terveyspoliittisen päätöksenteon tueksi.

Vuoden 2017 aikana THL sai päätökseen selvitystyön syöpärekisterin ja joukkotarkastusrekistereiden ylläpidon vaihtoehdoista ja päätyi siihen, että nykyinen malli on kustannustehokkain ja tarkoituksenmukaisin.

Verkostot

Suomen Syöpäyhdistys on jäsenenä Tarttumattomat sairaudet -verkostossa. Mukana toiminnassa oli Suomen Syöpäyhdistyksen lisäksi seitsemän muuta terveys- ja potilasjärjestöä: Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Mielenterveysseura, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Sydänliitto. Verkostossa mukana olevat sote-järjestöt laativat STEA:lle hakemuksen Yksi elämä 2.0 -hankkeesta, jolle STEA esittikin kolmivuotista avustusta.

Pääsihteeri on jäsenenä sosiaali- ja terveysalan yhteisjärjestö SOSTE ry:n hallituksessa. Järjestö on tärkeä sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja järjestöjen yhteisten asioiden ajaja. Lisäksi pääsihteeri on SOSTE:n edustajana Lääketeollisuus ry:n lääketutkimuksen neuvottelukunnassa.

Terveysosaston ylilääkärit ja muut asiantuntijat ovat asiantuntijajäseninä monissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, joiden tavoitteena on syövän ennaltaehkäisy, kuntoutus sekä vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta.