Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen talous oli toimintavuonna vakaa. Toimintojen tuotot ja kulut pysyivät pääosin budjetoiduissa. Maksuvalmius pysyi hyvänä.

Tilikauden tulos

Vuoden 2017 tulos on ylijäämäinen 12 736,44 euroa (vuonna 2016 ylijäämä 203 178,24 euroa). Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 8 098 222 euroa (vuonna 2016 tuotot 8 165 689 euroa) ja kokonaiskulut 7 809 365 euroa (vuonna 2016 kulut 7 494 256 euroa).

Talousprosessit

Talousprosessien kehittäminen on ollut jatkuvaa, mm. ostolaskujen sähköinen käsittely lisäsi reaaliaikaista talousseurantaa ja helpotti laskujen tarkistus- ja hyväksymismenettelyjä ja maksatusta. Loppuvuodesta valmisteltiin matkalaskujen sähköinen käsittely ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018. Yksiköiden ja toimintojen tulosvastuun toteutumista ja talousseurantaa tuettiin säännöllisillä talousraporteilla. Myös rahoittajien, kuten STEA:n, THL:n ja Euroopan komission, vaatimuksiin selkeistä kohdennetuista kuluista ja tuotoista heidän rahoittamilleen toiminnoille on pystytty vastaamaan kehittämällä talousraportointia yhdessä toimintojen kanssa.

Sijoitusomaisuus

Syöpäjärjestöjen vuonna 2013 vahvistettu sijoitussuunnitelma päivitettiin ja otettiin käyttöön syksyllä 2017. Sijoitusomaisuutta hoidettiin suunnitelman periaatteiden mukaisesti. Sijoitusomaisuuden salkkua hoiti Nordea Investment Management Oy. Salkun tuotto vuonna 2017 oli 6,04 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 31.12.2017 6 047 206 euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero oli 814 061 euroa.

Testamenttilahjoitukset

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot tulevat testamenttilahjoituksista, joita saatiin vuoden 2017 1 741 365 euroa (vuonna 2016 testamenttilahjoituksien summa oli 1 228 275 euroa). Testamenttilahjoituksista siirrettiin vuonna 2017 lahjoittajan tahdonilmaisun toteuttamiseksi 500 000 euroa Potilaan Polku -rahastoon käytettäväksi syöpätutkimukseen, Syöpäsäätiölle 170 000 euroa käytettäväksi lapsisyöpäpotilaiden taloudelliseen tukemiseen sekä valmisteltiin Sylva ry:n kanssa sopimus, jolla Sylva ry:n käytettäväksi siirretään vuosina 2018–2022 310 000 euroa.

Tutkimusapurahat

Suomen Syöpäyhdistys myönsi Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä rahastoistaan kuusi apurahaa. Hakemukset otettiin vastaan Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä ja arvioitiin Syöpäsäätiön arviointitoimikunnissa ja apurahalautakunnassa. Apurahapäätösten kokonaissumma oli 64 000 euroa.

 

Henkilöstöasiat

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden 2017 lopussa 97. Edellisvuoden 2016 lopussa henkilökunnan määrä oli 100.

Työsuhteista oli vakinaisia 70 ja määräaikaisia 27. Henkilöstöstä oli vuoden 2017 lopussa oli naisia 74 ja miehiä 23 ja henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta. Vuoden 2017 aikana solmittiin 20 uutta työsopimusta ja 18 työsopimusta päättyi.

Henkilöstöhallinto

Toimintavuoden aikana keskustoimiston työtehtävät analysoitiin ja erityisesti tarkasteltiin tehtävien määräaikaisuutta tai pysyvyyttä. Prosessin tuloksena muutettiin kuusi määräaikaista tehtävää toistaiseksi voimassa oleviksi ja perustettiin kaksi uutta vakinaista tehtävää. Lisäksi solmittiin 11 määräaikaista jatkosopimuksia ja perustettiin kaksi määräaikaista tehtävää. Samassa yhteydessä tarkasteltiin henkilöstön nimikkeistöä ja yhtenäistettiin vastaamaan tehtävää.

Henkilöstöhallinnon käytänteitä kehitettiin ja yhdenmukaistettiin vuoden aikana. Esimiestyön tueksi laadittiin yhtenäinen ohje käytänteistä rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Uudet esimiehet perehdytettiin käytänteisiin ja niitä käytiin läpi säännöllisesti myös laajennetussa johtoryhmässä. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on edelleen sujuvoittaa ja vahvistaa tasapuolista sekä yhtenäistä esimiestyötä.

Keskustoimistossa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Sen lisäksi 1.2.2017 astui voimaan vuonna 2016 valmisteltu ja allekirjoitettu paikallinen sopimus, joka osaltaan tukee keskustoimistossa toteutettua toiminta- ja organisaatiomalliuudistusta.

Työterveyshuolto

Työterveyspalveluiden tuottamisesta vastasi edelleen Mehiläinen Forum. Suomen Syöpäyhdistyksen työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja ja tarvittaessa kaksi erikoislääkärikäyntiä työterveyslääkärin lähetteellä.

Henkilöstötilaisuudet

Vuoden aikana järjestettiin 10 henkilöstöpalaveria. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja esiteltiin hallitusten ja työvaliokuntien päätökset.

Tiedonkulun parantamiseksi lisättiin yhteisiä aamukahvitilaisuuksia. Tilaisuuksissa toiminnot esittäytyivät ja kertoivat työstään vapaamuotoisesti. Saadun palautteen perusteella tilaisuudet toimivat hyvin ja niitä järjestetään myös jatkossa.

Työhyvinvointi

Keskustoimistossa jatkettiin vahvaa panostusta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Loppuvuodesta 2016 teetetyn työhyvinvointikyselyn perusteella laadittiin vuodeksi 2017 työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Sen painopistealueina olivat esimiestyön kehittäminen, työyhteisötaitojen lisääminen, työnhallinnan lisääminen ja työstressin vähentäminen sekä tiedonkulun parantaminen. Kullekin painopistealueelle sovittiin tavoitteet, keinot ja aikataulu. Suunnitelmaa seurattiin vuoden aikana esimieskokouksissa, henkilöstöpalavereissa, työsuojelutoimikunnassa ja luottamushenkilöiden tapaamisissa.

Henkilöstöä kannustettiin lisäämään omia työyhteisötaitojaan ja korostettiin jokaisen omaa vastuuta ja esimerkkiä hyvän hengen edistämisessä. Vuoden päätteeksi palkittiin työyhteisön henkeen myönteisesti vaikuttaneet työntekijät.

Suomen Syöpäyhdistys vietti vuonna 2016 80-vuotisjuhlavuottaan, ja sen kunniaksi keskustoimiston henkilöstö teki 8.–9.6.2017 juhlamatkan Pietariin. Matkalle osallistui 49 työntekijää ja sillä vahvistettiin henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Työssä jaksamista vahvistettiin edelleen myös liikunta- ja kulttuurituella. Jokaisella työntekijällä oli vuoden aikana oikeus 300 euron arvoiseen liikunta- ja kulttuuritukeen.

Sairauspäivien osuus kaikista työpäivistä oli neljä prosenttia.

Etätyön mahdollistavaa työskentelyä vahvistettiin ja henkilöstö työskenteli etätyössä yhteensä 1 355 työpäivää.

Työsuojelu

Suomen Syöpäyhdistyksen työsuojelutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana pääsihteeri Sakari Karjalainen, työsuojelupäällikkö Minna Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Anne Sköld, varavaltuutettu Taina Häkkinen ja varavaltuutettu Henna Degerlund. Työsuojelutoimikunta järjesti 30.3.2017 henkilöstölle luennon työnhallinnan lisäämisestä ja työstressin vähentämisestä

Vuoden 2017 lopulla järjestettiin työsuojeluvaalit. Kaudella 2018 – 2019 työsuojeluvaltuutettuna toimii Anne Sköld, varavaltuutettuina Henna Degerlund ja Emil Martonen..

Luottamusmies ja -valtuutettu

Tiedottaja Maarit Rautio jatkoi ERTOa edustavana luottamusmiehenä ja tutkija Maija Jäntti luottamusvaltuutettuna.

Toimintavuoden aikana sekä työsuojelutoimikunta että johdon ja luottamusväen yhteistyöryhmä kokoontuivat säännöllisesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, uutta organisaatiomallia ja organisaation toimintamallia, työsuhteiden määräaikaisuuksien ja vakinaistamisten perusteita.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön kouluttautumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Seitsemän työntekijää osallistui työn ohella suoritettavaan pidempiaikaiseen koulutukseen. Sen lisäksi työntekijät osallistuivat lukuisille koulutus- ja seminaaripäiville.

Esimiestyötä kehitettiin järjestämällä esimiehille kevään 2017 aikana valmentava esimies -koulutus, jonka tavoitteena oli vahvistaa hyvää esimiestyötä. Ryhmäcoaching-koulutus koostui viidestä ryhmäohjauksesta. Koulutus tarjosi esimiehille työkaluja valmentavaan johtamiseen ja koulutus antoi heille edellytyksiä vertaistuelle ja keskinäiselle yhtenäisyydelle.