Siirry suoraan sisältöön

Keskustoimiston työtapoihin ja järjestön strategian toteutukseen haettiin vahvistusta tarkastelemalla toimintojen ja organisaation muutostarpeita kevään 2017 aikana.

Tarkastelussa huomioitiin toimintaympäristön muutokset, kuten sote-uudistus ja digitalisaatio, toimintayksiköiden välinen yhteistyö, vastuunjako ja johtoryhmätyöskentely.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin suunnittelussa lähtökohtina olivat asiakaslähtöisyys, yhteistyö yli yksikkö- ja osastorajojen, itseohjautuvuus ja yhteiset tukitoiminnot.

Valmisteluprosessin tuloksena keskustoimiston perustehtävät, ulkoiset ja sisäiset palvelut, asiakkuudet sekä kohde- ja sidosryhmät kuvattiin yksiköittäin ja osastoittain. Uusi organisaatiomalli valmistui ja sen tavoitteina ovat avoimuus, suunnitelmallisuus ja toiminnan tehokkuus. Uuden organisaation yhteydessä yhdistettiin viestintä- ja varainhankintatoimet sekä siirrettiin tietohallinto osaksi rekisteritoimintaa.

Organisaatiouudistus toteutettiin yhteistyössä henkilöstöjohtamiseen erikoistuneen toimiston kanssa.

Keskustoimiston organisaatiomalli 2017

Keskustoimiston toiminnot 2017

Johtoryhmät

Yhtenä keskustoimiston organisaation ja toimintojen kehittämisen osana uudistettiin ja vahvistettiin myös johtoryhmätyöskentelyä. Suunnitelmallisuutta lisättiin parantamalla asioiden valmistelua ja esittelyä. Uusi johtoryhmämalli otettiin käyttöön kesäkuussa.

Johtoryhmiä perustettiin viisi ja niiden perustehtävät ovat:

 • Suomen Syöpäyhdistyksen johtoryhmä

Yleiset linjaukset

 • Suomen Syöpäyhdistyksen laajennettu johtoryhmä
  Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä henkilöstöpolitiikkaan liittyvät laajemmat kysymykset
 • Syöpäsäätiön johtoryhmä
  Säätiön viestintä ja varainhankinta, sijoitustoiminta, tutkimus- ja muuhun rahoitukseen liittyvä toiminta
 • Syöpärekisterin johtoryhmä
  Rekisteröinti sekä rekisterin palvelu- ja tutkimustoiminta
 • Tietohallinnon johtoryhmä
  Taloudellisesti merkittävät ja useampaa yksikköä koskevat tietohallintoasiat

Syöpäsäätiön hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja sosiaalikuluja 351 000 euroa (vuonna 2016 summa oli 362 500 euroa).

Eläkesäätiö

Yhdistyksen vastuulla on vuonna 1981 lakkautetun Syöpäjärjestöjen toimihenkilöiden eläkesäätiön eläkevastuu ja yksi erillinen eläkevastuu. Vastuun piirissä on 57 henkilöä.

Yhteiskuntavastuun toteutuminen

Suomen Syöpäyhdistys määrittelee tarkasti suhteensa tupakka-, alkoholi- ja lääketeollisuuteen. Yhdistys ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka saavat rahoitusta tupakka- tai alkoholiteollisuudelta. Tämän teollisuudenalan yritykset on rajattu hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa sijoitustoiminnan kohteiden ulkopuolelle. Lääketeollisuuden kanssa toimitaan huomioiden lääketeollisuuden omia eettisiä sääntöjä koskien yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Oman linjauksensa mukaisesti Suomen Syöpäyhdistys voi tehdä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa, mutta tällöin hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme lääkeyritystä.

Suomen Syöpäyhdistys on savuton työpaikka.

Hankinnoissa ja omassa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimitilat

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 22, Spondan omistamassa kiinteistössä. Toimitilojen pinta-ala on 1 135 m2. Keskustoimistossa toimivat yhdistyksen johto, talous- ja yleishallinto, terveysosasto, viestintä- ja varainhankintaosasto sekä Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimivat Joukkotarkastusrekisteri ja tietohallintoyksikkö.

Tilaratkaisu on työsuojelullisesti turvallinen, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen ja tehokas. Modernit toimitilat ovat helposti muunneltavissa yksiköiden tarpeisiin.

Hankintalain soveltaminen

Hankintalain mukainen kilpailutus järjestettiin STEAn tukeman sopeutumisvalmennuksen järjestämisestä ja Nuotup-hankkeen palveluhankinnoista. Pääsääntöisesti kaikki hallinnon, tietohallinnon, viestinnän ja varainhankinnan hankinnat ja ostopalvelut kilpailutetaan.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Merkittävä osa palveluista kohdistuu Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Tietohallinnon strategisena linjauksena on hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia ostopalveluita oman organisaation tueksi. Tällä mahdollistetaan se, että haastavat tekniset hankkeet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan vastuullisesti. Sekä Suomen Syöpärekisterissä että Suomen Syöpäyhdistyksessä on nimetyt tietoturvapäälliköt.  Tietosuoja- ja tietoturva-asioita käsittelee tietoturvaryhmä, jossa ovat edustettuina johdon, talouden, HR:n, viestinnän, tutkimuksen ja maakunnallisten syöpäyhdistysten näkökulmat. Vuonna 2017 tietoturvan osalta keskityttiin erityisesti EU:n tietosuoja-asetuksen tuomien muutosten valmisteluun: kartoitettiin muun muassa henkilötietojen käsittelyn nykytilaa ja valmisteltiin sopimusmallia liittyen henkilötietojen käsittelyn osittaisiin ulkoistuksiin.