Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden edistämistyössä on kaksi pääkohderyhmää: syöpäriskinsä vähentämisestä kiinnostuneet aikuiset sekä nuoret.

Suomen Syöpäyhdistys toteutti alueyhdistyksille suunnatun terveyden edistämisen kehittämishankkeen vuosina 2016–2017. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueyhdistysten osaamista, toimintatapoja, järjestöjen välistä yhteistyötä ja vaikuttamistyötä.

Neuvontahoitajille räätälöitiin Metropolian kanssa verkkokoulutus Terveyden edistäminen syövän ehkäisytyössä. Alueyhdistysten yhteistyötä lisättiin ja tehtiin yhdessä miehille suunnattua materiaalia: Aattelepa ite -esite sekä nuorille miehille tarkoitettu kivesten tunnusteluesite kivessyövän ehkäisyyn. Lisäksi miehille tehtiin oma Aattelepa ite -sivusto. Miehille suunnattuja toimenpiteitä jatketaan vuonna 2018.

Nuorten terveyden edistäminen: tupakkatyö

Nuorten terveyden edistämisen painopisteenä on jo yli 15 vuotta ollut RAY:n (vuoden 2017 alusta STEA) rahoittama tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisy ja lopettamisen tuki.

Fressis

Loppuvuodesta 2016 avattu nuorille suunnattu uusi terveellisiin elintapoihin kannustava viestinnällinen kokonaisuus Fressis antaa nuorille tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Nikotiinituotteista käsitellään erityisesti savukkeita, nuuskaa ja sähkösavukkeita. Lisäksi käsitellään ravitsemusta, liikuntaa, seksuaaliterveyttä, auringolta suojautumista ja vuorokausirytmiä elämänhallinnan näkökulmasta. Vuonna 2017 on valmisteltu lisäksi alkoholiin ja positiiviseen mielenterveyteen liittyviä teemakanavia, jotka avautuvat vuoden 2018 aikana.

Fressis on aktiivisesti päivitettävä kokonaisuus sisältäen tietoa syövän eri determinanteista sekä testejä, tarinoita ja vinkkejä, jotka kannustavat terveelliseen elämään. Fressis sisältää verkkosivuston, some-kanavat sekä kerran vuodessa ilmestyvän printtilehden. Osa sisällöntuotannosta on ulkoistettu A-lehdille.

Fressis.fi-sivustolla oli vuonna 2017 noin 100 000 käyntiä. Some-kanavat tavoittivat lisäksi suuren määrän nuoria. Asiantuntija vastaa -palstalle tuli 126 kysymystä, joista noin sataan vastattiin. Nuorten osallisuutta kokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa painotetaan. Tämän toteuttamiseksi on järjestetty nuorisopaneeleita sekä tehty oppilaitosyhteistyötä sisällöntuotannossa.

Nuorille suunnatut nikotiinituotteiden vastaiset kampanjat

Vuoden 2017 printtilehden kohderyhmänä olivat yläkoululaiset. Lehden painos oli 52 000. Sitä jaettiin yläkouluihin liikunnan ja terveystiedon opettajien yhdistyksen Liito ry:n sekä EHYT ry:n Smokefree-toiminnassa sekä suoraan mm. nuorisotaloille ja Demi -lehden liitteenä. Lehteä jaettiin myös aluejärjestöjen, Subject Aid -palvelun sekä terveysmateriaalit-palvelun kautta.

Nikotiinituotteidenkäytön lopettamisen tuki nuorille

Suomen Syöpäyhdistyksen nuoriin kohdistuva tupakkatyö on painottanut käytön aloittamisen ehkäisyä, mutta sopivia lopettamisen tuen muotoja mietittiin vuonna 2017. Keväällä järjestettiin asiasta asiantuntijoille työpaja Suomenlinnassa. Selvitettiin myös olemassa olevia virtuaalisia tuen muotoja, käynnissä olevaa kehittämistyötä sekä start up -yritysten kiinnostusta luoda uusia applikaatioita yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Nuorten mielipidettä selvitettiin Kajaanin nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestetyssä nuorten työpajassa. Päätettiin, ettei uutta applikaatiota aleta rakentaa, vaan keskitytään kevyisiin lopettamisen motivaatiota vahvistaviin Fressiksen kautta julkaistaviin tuotoksiin (haastattelut, tiedot, testit, kilpailut). Lisäksi jatketaan aktiivisesti olemassa olevien tukimuotojen kehittämisen seurantaa sekä nuorten ohjaamista eri toimijoiden palveluiden ja tuotosten pariin.

Nuorten lähiympäristöt ja lähiaikuiset

NikEdu.fi

Vuoden 2017 aikana konseptoitiin ja osittain toteutettiin nikotiinituotteita ja nuorten lähiympäristöjen nikotiinittomuuden tärkeyttä käsittelevä NikEdu.fi-verkkosivusto nuorten lähiaikuisille kotona, oppilaitoksissa ja nuorisotyössä. Suuri painoarvo on pantu nikotiinituotteiden käsittelyyn koulutunneilla, erityisesti terveystiedossa. Vanhempia ja oppilaitoksia koskevat osiot, ammattikouluja lukuun ottamatta, avattiin tammikuussa 2018. Ammattikouluosiot sekä nuorisotyöosiot toteutetaan kesään 2018 aikana, ja muita osioita kehitetään edelleen. NikEdu.fi korvaa entisen työkalupakki.net-sivuston.

Nuorten vanhemmille suunnatut kampanjat

Vuonna 2017 valmisteltiin nuorten vanhemmille suunnattu nuorten nikotiiniriippuvuudesta varoittava kampanja. Kampanja toteutetaan 1.2.2018 alkaen 94 radiokanavalla, joissa soitetaan viisi eri viestiä kahden viikon ajan. Kampanja ohjaa vanhempia tutustumaan NikEdu.fi-sivuston vanhemmille suunnattuun osioon.

Nikotiiniton amis

Nikotiiniton amis (NAMIS) -hanke toteutettiin Espoon Omniassa 2016–2017. Hanke toteutettiin autoasentaja- ja lähihoitajaopiskelijoille. Hankkeen tavoitteena oli vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä kehittämällä nuorten ideoimana tupakka- ja nikotiinituotteiden käytölle vaihtoehtoista tekemistä, kehittämällä yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa monipuolista lopettamisen tukea sekä osallistamalla oppilaat ja henkilökunta mukaan muutosprosessiin. NAMIS-hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa olivat mukana moniammatillinen henkilökunta, oppilaskunnan hallitus ja opiskelijoita. Hankkeella saatiin uusia avauksia nikotiinittomuuden edistämisessä lopettamisen tukea kehittämällä, välituntitekemistä monipuolistamalla, erilaisia tempauksia ja kilpailuja lisäämällä sekä sääntöuudistuksilla. Monet toimenpiteet jäävät osaksi Omnian pysyvää toimintaa.

Nikotiiniton nuorisotyö

Vuonna 2017 pilotoitiin Kajaanissa nikotiinitonta nuorisotyötä koskeva prosessi, johon osallistui noin puolet Kajaanin nuorisotoimen nuorisotyöntekijöistä. Prosessissa kartoitettiin Kajaanin nuorisotoimen tupakkatyötä koskevia tarpeita ja toteutettiin sen perusteella suunniteltu koulutus. Prosessin aikana nuorisotyö laati toimintasuunnitelmia nikotiinittomuuden edistämiseksi. Vuonna 2018 tämän pilotin sekä aiempien vuosien tupakkatyötä nuorisotyössä koskeneiden tutkimusten ja työpajaprosessien perusteella tuotetaan NikEdu.fi-sivustolla nuorisotyön ammattilaisille oma osionsa. Nuorisotyöprosessia tiivistetään vielä vuonna 2018 ja toteutetaan kahdella uudella paikkakunnalla.

Julisteet

Koulujen käyttöön tuotettiin kolme nikotiinituotteita käsittelevää infograafi- julistetta. Julisteiden aiheet ovat tupakoinnin lopettamisen hyödyt, nikotiinituotteet ja hedelmällisyys sekä nuuska ja suun terveys. Nuuska ja suun terveys -juliste toteutettiin yhteistyössä Hammaslääkäriliiton HLL) kanssa. Julisteet tulivat painosta tammikuussa 2018. Niitä jaetaan Subject Aid- palvelun, terveysmateriaalit.fi-palvelun sekä aluejärjestöjen kautta sekä erilaisissa tapahtumissa (mm Educa-messuilla). HLL jakaa suuterveyttä ja nuuskaa käsittelevää julistetta myös omien kanaviensa kautta koulujen hammasterveydenhuoltoon. Julisteista on myös digitaaliset versiot Fressiksessä hyödynnettäväksi.  

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja selvitykset

Nuuskan laiton maahantuonti ja välitys

Tammikuussa 2017 järjestettiin tiedotustilaisuus Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistun, Suomen Syöpäyhdistyksen aiempia nuuskaselvityksiä koonneen artikkelin ”Uusi tupakkalaki tuli, miten kävi nuuskan maahantuonnin” tiimoilta. Artikkeli poiki lähes 40 haastattelua eri tiedotusvälineissä koskien erityisesti nuuskan myyntiä Ruotsin ja Suomen välillä kulkevilla laivoilla.

Nuuskan myyntiä laivoilla ja Haaparannassa koskeva selvitys toistettiin kesällä 2017 ja sen tuloksista tiedotettiin. Elokuussa 2017 Suomen Syöpäyhdistyksen viime vuosina keräämä selvitystieto koottiin muistioksi, joka luovutettiin perhe- ja peruspalveluministerille sekä tiedoksi tupakkapolitiikan kehittämisryhmälle. Suomen Syöpäyhdistys lähetti kehittämistyöryhmän pyytämän laajemman koko tupakkapolitiikkaa käsitelleen lausunnon myöhemmin vuonna 2017.

Nuuskan laitonta maahantuontia käsiteltiin myös vuonna 2016 suunnitellun ja kesän kynnyksellä vuonna 2017 toistetussa kampanjassa. Kampanja toteutettiin Ruotsin rajan tuntumassa Torniossa, sekä Helsingin, Turun ja Vaasan satamissa sekä somessa. Siinä muistutettiin nuuskan vaaroista, maahantuontirajoituksista sekä kannustettiin olemaan tuomatta nuorille nuuskaa. Kampanjan tunnus oli #nuuskaonsyöpä.

Sähkösavukkeet

Loppuvuodesta 2017 tehtiin selvitys sähkösavukkeiden kaupasta ja kaupan valvonnasta. Selvityksestä tehtiin artikkeliluonnos, joka valmistuu julkaistavaksi alkuvuodesta 2018.

Yläasteikäisten tupakkatuotteita koskevat asenteet ja tiedot

Yläasteikäisten tupakkatuotteita koskevista asenteista ja tiedoista tehtiin Nuorisotutkimusseuralle kilpailutuksella ulkoistettu tutkimus, jonka toteutti tutkija Mikko Piispa. Tutkimus ”Sammuuko savuke, nouseeko nuuska” julkaistiin joulukuussa 2017 tiedotustilaisuuden kera.

UV-suojautuminen

Auringonvalolta suojautumista koskevien ohjeiden antaminen on päätoimintona terveellisen aurinkokäyttäytymisen edistämisessä ja ihosyöpien ehkäisemisessä. Vuoden 2016 lopulla toteutettiin aurinkosuojautumista koskeva kysely päiväkodeille. Selvityksen tulokset raportoitiin vuosittain Ilmatieteen laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa keväällä 2017.

Aurinkokampanjoinnin kohderyhmänä vuonna 2017 olivat nuoret ja kampanja toteutettiin Fressiksen kautta käyttäen apuna nuorten suosimia tubettajia.

Suomen Syöpäyhdistys osallistui myös Euromelanooma-kampanjaan.

Ravinto, liikunta ja painonhallinta, alkoholi ja seksuaaliterveys

Hyvä päivä -hankkeen tavoitteena on lisätä työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden nuorten tietoja, taitoja ja pystyvyyttä terveellisiin elämäntapoihin liittyvässä elämänhallinnassa sekä näin vähentää riskiä sairastua syöpään ja muihin kansansairauksiin. Hanketta toteutettiin vuonna 2017 Kajaanissa, Sotkamossa, Kuopiossa ja Joensuussa. Nuorisotyöntekijöiden ohjaamien ryhmien materiaalit koottiin Hyvapva.fi –nettisivustoon. Lisäksi teetettiin ryhmän toimintaa kuvaava video. Ohjaajia koulutettiin vuonna 2017 Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa yhteensä 35, ryhmiä toteutettiin 13 ja niihin osallistui 80 nuorta. Ryhmätoiminta jatkuu näillä paikkakunnilla vuonna 2018 ja toiminta laajenee Rovaniemelle ja Vantaalle. Ryhmissä kerättiin kattava arviointimateriaali, joka analysoidaan alkuvuodesta 2018.  Hyvä Päivä hanketta vuonna 2017 rahoittivat STEA ja LähiTapiola.

Fressiksen ravitsemus- ja liikuntasisällöt kertovat nuorille terveellisistä valinnoista sekä kannustavat nuoria toteuttamaan niitä.

SSY:n toimittamassa Duodecimiin syövän ehkäisyä käsitelleessä erikoisteemassa käsiteltiin myös ravitsemusta, liikuntaa ja painonhallintaan. Lisäksi annettiin syövän ehkäisyä, ravitsemusta ja liikuntaa käsitteleviä haastatteluita.

Alkoholi

Vuonna 2017 alkoholi oli vilkkaan poliittisen keskustelun kohteena alkoholilakiuudistuksen ollessa eduskuntakäsittelyssä. SSY lähetti vuoden 2016 lopulla valmistunutta Alkoholi ja syöpä -esitettä poliittisille päättäjille, lähestyi kansanedustajia kirjeitse sekä kirjoitti blogeja, mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin sekä antoi haastatteluja eri lehdille alkoholin ja syövän yhteyksistä. Duodecim-lehden syövän ehkäisyn erikoisteemaan kirjoitettiin artikkeli otsikolla ”Syöpä, alkoholi ja alkoholipolitiikka”, joka lähetettiin myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille. Suomen Syöpäyhdistys kävi myös kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa alkoholilain valmisteluun liittyen.

Seksuaaliterveys

Kesäkumi-kampanjalla pyritään lisäämään tietoa seksitaudeista ja niiltä suojautumiselta sekä lisäämään kondomin käyttöä. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton, SPR:n, Yle X:n ja Sotilaskotiliiton kanssa. Kampanja toteutetaan festivaaleilla ja muissa nuorten tapahtumissa. Siinä jaetaan kondomeja ja nuoret voivat suorittaa Naimamaisteritestin. Lisäksi varusmiespalveluksen aloittaneet nuoret miehet saivat lomakumin.

Yhteistyö

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti vuonna 2016 perustetuissa Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JäNiS)- sekä Savuton Suomi -verkostoissa. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Olympiakomitean (aiemmin Valo) välillä nuuskan käytön vähentämiseksi urheilussa jatkui. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muun muassa Suomen Sydänliiton, Väestöliiton, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n, Suomen Mielenterveysseuran ja sen jäsenjärjestö Yeesin sekä Marttojen kanssa.

Terveyden edistämisen puolella Suomen Syöpäyhdistys osallistui lähes 20 erilaiseen yhteistyöhankkeeseen, kuten Lasten terveysfoorumiin sekä Savuton Suomi 2030- ja Savuton Helsinki -hankkeiden ohjausryhmiin.

Lisäksi yhdistys osallistui lukuisiin STM:n, THL:n sekä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tupakka-, alkoholi- ja ravitsemustyöryhmiin sekä moniin terveyden edistämiseen liittyviin ohjausryhmiin.