Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallisia potilasyhdistyksiä. Vuoden 2019 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 113 830 (117 953 vuotta aiemmin).

Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämisen yhteydessä vuonna 2019 otettiin käyttöön automaattinen jäsenrekisterin osoitteiston päivityspalvelu. Tämän yhteydessä 12 yhdistyksen jäsenrekisterien tiedot saatettiin ajan tasalla, minkä yhteydessä kokonaisjäsenmäärä laski.

Jäsenyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset kattavat koko maan. Jokaisella yhdistyksellä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) oli vuonna 2019 vähintään yksi toimipiste, jossa oli tarjolla syöpään perehtyneen sairaanhoitajan neuvontapalveluita. Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta, vertaistukiryhmät ja -henkilöt ovat kaikkien alueellisten jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Jokaisella yhdistyksellä on toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kaikilla alueellisilla yhdistyksillä oli syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettua syöpäneuvontaa, johon liittyy kiinteästi psykososiaalinen tuki. Lisäksi Pirkanmaan Syöpäyhdistyksellä on lääkäriasema ja laboratorio. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys joutui luopumaan Karinakodin saattohoitotoiminnasta taloudellisista syistä. Yhdistys ylläpitää edelleen tehostetun palveluasumisen kotia Moikoisten kampuksellaan.

Kaikki alueelliset yhdistykset tarjoavat kuntoutumista tukevia palveluja ja toimintaa. Valtaosa alueellisista yhdistyksistä järjesti syöpäpotilaiden sopeutumisvalmennusta, jota Suomen Syöpäyhdistys koordinoi ja sosiaali- ja terveysministeriö (STEA) tuki Veikkaus Oy:n tuotoista maksetuilla valtionavustuksilla. Osa jäsenyhdistyksistä järjesti myös Kansaneläkelaitoksen tai sairaanhoitopiirien rahoittamaa kuntoutustoimintaa. Yhdistykset tukivat syöpään sairastuneita myös taloudellisesti maksamalla hoitopäiväkorvauksia tai avustuksia.
Osa alueellisista jäsenyhdistyksistä tuki myös omalla alueellaan tehtävää tieteellistä tutkimusta erilaisilla apurahoilla.

Valtakunnalliset potilasyhdistykset

Valtakunnalliset potilasyhdistykset tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Potilasyhdistykset tarjoavat eturauhassyöpää, kurkku- ja suusyöpää, rintasyöpää sekä suolistosyöpää sairastaville mahdollisuuden vertaistukeen, yhteiseen toimintaan ja asiantuntijoiden antamaan neuvontaan. Osa potilasyhdistyksistä järjestää myös sopeutumisvalmennusta.
Sylva ry kokoaa yhteen syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten perheet sekä tukee niitä monin eri tavoin. Suomen Syöpäpotilaat ry vastaa potilasoppaiden tuottamisesta, minkä lisäksi kaikilla potilasyhdistyksillä on omaa julkaisutoimintaa. Suomen Syöpäpotilaat ry:llä oli vuonna 2019 yhteensä 24 potilasverkostoa. Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksellä on Mikkelissä Kyyrönkaita-kurssikeskus.

Paikallinen toiminta

Paikallinen toiminta on monelle jäsenyhdistykselle tärkeää. Ne tarjoavat syrjäisemmilläkin alueilla syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä muille kansalaisille kosketuspinnan Syöpäjärjestöjen toimintaan.
Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä 173 paikallista osastoa tai kerhoa tai potilasverkostoa. Eniten näitä oli Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksellä.


Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset (suluissa perustamisvuosi)

Jäsenyhdistyksen nimi Jäsenmäärä 31.12.2019 (31.12.2018) Paikallisosastojen ja/tai kerhojen lukumäärä
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry (1965) 12 559 (13 476) 13
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry (1956) 4 749 (4 847) 4
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry (1956) 2 743 (2 856) 5
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry (1951) 27 334 (28 023) 7
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry (1951) 18 543 (19 612)
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry (1956) 12 405 (12 891) 29
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry (1956) 2 889 (3 019) 12
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry (1959) 4 113 (4 192) 20
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry (1957)  6 684 (6 946) 35
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry (2005) 1 373 (1 241)
Saimaan Syöpäyhdistys ry (1953) 6 451 (6 819) 10
Satakunnan Syöpäyhdistys ry (1974) 8 015 (8 109) 3
Ålands Cancerförening rf (1986) 908 (893)
Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry (2007) 611 (541)
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry (1997) 1 918 (1 830)
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry (1962) 781 (900) 11
Suomen Syöpäpotilaat ry (1971) 134 (125) 24 potilasverkostoa
Sylva ry, Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys (1982) (1 620 1 633)

Yhteistyö

Järjestövaliokunta on yhdistyksen hallituksen asettama ja kukin jäsenyhdistys saa siihen vuorollaan edustajansa. Järjestövaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2019 hallituksen jäsen ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Matti Väistö. Järjestövaliokunta käsitteli vuoden aikana neljässä kokouksessaan muun muassa järjestön kehittämissuunnitelman toimeenpanoa, strategian kärkihankkeita sekä tulevan strategiakauden suunnittelua.

Toiminnanjohtajakokouksia pidettiin vuoden 2019 aikana yhteensä kuusi, ja yksi näistä oli kaksipäiväinen kokous Maarianhaminassa Ahvenanmaan Syöpäyhdistyksen vieraana. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen toimi kokousten puheenjohtajana ja järjestökoordinaattori niiden sihteerinä.

Kokouksissa käsiteltiin strategian ja kehittämissuunnitelman toimeenpanoa, tulevan strategian suunnittelua, vaikuttamistyötä, yhteistyötä kansallisen syöpäkeskuksen FICANin ja alueellisten syöpäkeskusten kanssa, STEA:n avustuksiin ja talouteen liittyviä kysymyksiä ja Syöpäjärjestöjen eri toimintojen kehittämistä. Toiminnanjohtajakokouksilla on tärkeä rooli järjestön palvelutoiminnan yhtenäistämisessä ja laadun varmistamisessa sekä yhteisten toimintojen ja hankkeiden suunnittelussa.

Järjestön ruotsinkielistä toimintaa käsiteltiin kahdessa erillisessä toiminnanjohtajakokouksessa. Pohjanmaan Syöpäyhdistys vastasi ruotsinkielisen toiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2019 tehtiin tiivistä yhteistyötä tulevan strategiakauden suunnittelussa. Osana strategiatyötä toteutettiin laaja järjestökierros: talous- ja hallintojohtaja, terveysosaston johtaja ja järjestökoordinaattori tapasivat yhdistysten työntekijöitä ja luottamushenkilöitä 36 työpajassa, joissa kartoitettiin Syöpäjärjestöjen nykytilannetta, toimintaympäristömuutoksia sekä osallistujien näkemyksiä siitä, mihin Syöpäjärjestöjen tulisi keskittyä tulevaisuudessa. Strategiatyö toteutettiin 2019 ja uusi strategia vuosille 2021-2025 hyväksyttiin alkuvuonna 2020.

Syöpäsäätiön tukemat kehittämishankkeet

Syöpäsäätiö myönsi tukea sellaisille Syöpäjärjestöjen syöpätyön tuen kehittämishankkeille, jotka hyödyttävät koko Syöpäjärjestöjen kenttää. Tukea myönnettiin kahdeksalle jäsenyhdistysten koordinoimalle ja kolmelle SSY:n koordinoimalle hankkeelle. Vuonna 2019 käynnistyneissä hankkeissa kehitetään Syöpäjärjestöjen toimintaa sairastuneiden ja heidän läheistensä tukena sekä järjestöjen toimintatapoja. Hankkeissa tehdään yhteistyötä ja niiden oppeja tullaan jakamaan Syöpäjärjestöissä.

Syöpäjärjestöjen kehittämissuunnitelma

Kaikki jäsenyhdistykset sitoutuivat kehittämissuunnitelman toteuttamiseen keväällä 2016. Suunnitelmassa on 20 suositusta seitsemältä eri osa-alueelta, ja niiden toimeenpanossa on edetty suunnitelman määrittelemässä aikataulussa. Vuonna 2019 jatkettiin kehittämissuunnitelman toimeenpanoa ja kartoitettiin, kuinka sen toteuttamisessa on onnistuttu.
Vuonna 2017 käynnistetty laaja jäsenpalveluprojekti jatkui. Projektin päämääränä on jäsenyhdistyksille yhteinen jäsenrekisteri- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä. Vuonna 2019 yhteistä Järkkäri-asiakkuudenhallintajärjestelmää käytti SSY sekä 12 jäsenyhdistystä.

Järjestöpäivät ja luottamushenkilöiden koulutuspäivät

Syöpäjärjestöjen järjestöpäivät pidettiin tammikuussa Kuopiossa, Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen vieraana. Järjestöpäivien teemoina olivat mm. Syöpäjärjestöjen yhteistyö valtakunnallisen ja alueellisten syöpäkeskusten kanssa, strategiatyö, vaalivaikuttaminen ja Syöpäjärjestöjen erilaiset kehittämisteemat, kuten toiminta nuorten aikuisten parissa ja vapaaehtoistoiminta.
Vuonna 2019 ei järjestetty luottamushenkilöiden koulutuspäivää, vaan päätettiin, että 2020 järjestöpäivien järjestämisvuorossa oleva SSY suunnittelee järjestöpäivien ohjelman niin, että siihen sisältyy koulutuksellisia elementtejä luottamushenkilöille.