Siirry suoraan sisältöön

Vuonna 2019 tuettiin johtamista ja esimiestyötä neljällä kehittämishankkeella. Yhdistys ja sen työntekijät vastaavat yhdessä tietoturvallisesta työskentelystä.

Keskustoimiston organisaatio

Keskustoimistossa toteutettiin vuoden 2019 aikana neljä johtamista tukevaa hanketta: EFQM-itsearvointi, merkittävimpien riskien kartoitus, projektitoiminnan kehittämishanke ja esimieskoulutus.

EFQM-hankkeen tuloksena syntyneet priorisoinnit näkyvät uuden strategian kehitysohjelmissa ja esimerkiksi sopeutumisvalmennuksen kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Merkittävimpien riskien kartoitus toteutettiin LähiTapiolan tarjoamana palveluna, ja se loi perustan suunnitelmalliselle riskien hallinnalle. Projektitoiminnan kehittämishankkeessa rakennettiin Syöpäjärjestöjen projektimalli, koulutettiin projektipäälliköitä, luotiin projektisalkku ja sovittiin pelisäännöistä uusien projektien käynnistämiselle. Esimieskoulutuksella pyrittiin kehittämään yhteistä johtamistapaa ja vahvistamaan kunkin esimiehen yksilöllisiä valmiuksia ja taitoja esimiestyössä.

Keskustoimiston organisaatiokaavio 1.9.2018 alkaen

Keskustoimiston toiminnot

Keskustoimiston toiminnot 2018

Johtoryhmä ja johtotiimit

Johtoryhmätyöskentelyä uudistettiin siten, että on vain yksi konsernitason johtoryhmä ja sen alla kolme johtotiimiä Syöpärekisteriä, Syöpäsäätiötä ja Suomen Syöpäyhdistyksen toimintoja varten. Kaikki esimiestehtävissä toimivat henkilöt kutsutaan säännöllisesti yhteen koulutukselliseen, strategisiin ja toiminnan suunnitteluun liittyviin tapaamisiin.

Syöpäsäätiön hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävistä. Säätiön pääsihteerinä toimi LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja sosiaalikuluja 576 000 euroa (vuonna 2018 summa oli 375 000 euroa).

Eläkesäätiö

Yhdistyksen vastuulla on vuonna 1981 lakkautetun Syöpäjärjestöjen toimihenkilöiden eläkesäätiön eläkevastuu ja yksi erillinen eläkevastuu. Vastuun piirissä on 56 henkilöä.
Yhteiskuntavastuun toteutuminen

Suomen Syöpäyhdistys määrittelee tarkasti suhteensa tupakka-, alkoholi- ja lääketeollisuuteen. Yhdistys ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka saavat rahoitusta tupakka- tai alkoholiteollisuudelta. Teollisuudenalan yritykset on rajattu hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa sijoitustoiminnan kohteiden ulkopuolelle. Lääketeollisuuden kanssa toimitaan huomioiden lääketeollisuuden omia eettisiä sääntöjä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa. Oman linjauksensa mukaisesti Suomen Syöpäyhdistys voi tehdä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa, mutta tällöin hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme lääkeyritystä.

Suomen Syöpäyhdistys on savuton työpaikka.

Hankinnoissa ja omassa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimitilat

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 22, Spondan omistamassa kiinteistössä. Toimitilojen pinta-ala on 1 215 m2.. Keskustoimistossa toimivat yhdistyksen johto, talous-, tieto- ja yleishallinto, terveysosasto, viestintäosasto ja Syöpäsäätiön varainhankinta sekä Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri.

Tilaratkaisu on työsuojelullisesti turvallinen, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen ja tehokas.

Hankintalain soveltaminen

Hankintalain mukaisesti kilpailutetaan kaikki STEA-rahoitteinen toiminta. Pääsääntöisesti kaikki hallinnon, tietohallinnon, viestinnän ja varainhankinnan hankinnat ja ostopalvelut kilpailutetaan vähintään ns. minihankintoina pyytäen kolmelta eri toimittajalta tarjoukset.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Syöpärekisterin IT-tiimin tehtävänä on tarjota palveluita Syöpärekisterin rekisteröinti- ja joukkoseulonnan toiminnoille ja tukea tutkimustoimintaa. IT-tiimi kehittää ja ylläpitää operatiivista toimintaa tukevia sovelluksia ja sähköistä syöpäilmoituslomaketta sekä vastaa syöpärekisterin tietovarannoista. Merkittävä osa tietohallinnon palveluista kohdistuu Syöpäyhdistyksen toiminnan tukipalveluihin. Tietohallinnon palveluita kohdistuu myös Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Tietohallinto hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia ostopalveluita oman organisaation tueksi, jotta haastavat tekniset hankkeet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.
Vuoden 2019 aikana vietiin loppuun Windows 10:n käyttöönotto työasemissa. Samalla siirryttiin leasing-malliin työasema- ja puhelinlaitteiden hankinnassa. Tämä mahdollistaa tehokkaat, käyttötarkoitukseensa sopivat työvälineet ja vastuullisen elinkaarimallin käyttöönoton.

Vuoden aikana liityttiin osaksi Funet-yhteisöä ja saatiin kustannustehokkaasti käyttöön nopea ja vakaa Internet-yhteys ja pääsy CSC:n suurteholaskentaan. Samalla tehostettiin verkon valvontaa ja uusittiin siihen liittyvät laitteet.

Sisäverkon hallittavuutta ja seurantaa kehitettiin osana tietoturvan kehittämistä. Tämä työ jatkuu vuonna 2020, jolloin uusitaan sisäverkon aktiivilaitteet.
Jäsenyhdistysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmä (Järkkäri) otettiin käyttöön vuonna 2019 kolmessa uudessa yhdistyksessä, ja kokonaismäärä kasvoi näin 12 yhdistykseen. Perustettiin ohjausryhmä, joka jatkaa järjestelmän suunnittelua ja kehitystä. Viime vuoden aikana järjestelmään tehtiin muutama suurempi päivitys ja lukuisia pienparannuksia. Vuoden 2020 aikana järjestelmä saa uuden ilmeen käyttöliittymän päivityksen myötä.

Tietosuoja ja tietoturva

Syöpäyhdistystä koskevat valtionhallinnon viranomaisten asiakirjojen käsittelyä, luokittelua ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset (Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010), nk. tietoturva-asetus). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja tietosuojalakia (1050/2018).
Syöpäyhdistys ja työntekijät vastaavat yhdessä tietoturvallisesta työskentelystä. Yhdistyksessä tietosuojasta ja -turvasta huolehtivat tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö, teknistä tietoturvaa konsultoiva henkilö sekä tietosuoja- ja tietoturva-asioita käsittelevä tietoturvaryhmä.

Tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö aloittivat uusien työntekijöiden perehdytyksen tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Maalis- ja lokakuussa järjestettyihin perehdytystilaisuuksiin osallistui 23 työntekijää. Kaikille työntekijöille järjestettiin tilaisuus, jossa esiteltiin uusi tietoturvan huoneentaulu, päivitetyt salatun sähköpostin käyttöohjeet ja tietoturvapoikkeamien ilmoituslomake. Teamsin käytön pelisäännöistä sovittiin.

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallintaprosessia on uudistettu. Mukaan tulee myös viestinnän näkökulma. Tunnustenkalastelun riskiä vähennettiin siirtymällä kaksivaiheiseen kirjautumiseen. Tietosuoja-asetuksen asettamia velvoitteita on toteutettu jatkamalla rekisteröityjen informoimista oikeuksistaan ja henkilötietojensa käsittelystä henkilörekistereissä. Alihankkijoille ulkoistetuista henkilötietojen käsittelytoimista solmittiin tietosuojasopimuksia. Syöpärekisterin toinen tietotilinpäätös julkistettiin. Jäsenyhdistyksiä neuvottiin tietosuoja-asioissa.