Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Yhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2018 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 117 953 (119 607 vuotta aiemmin).

Jäsenyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset

Alueelliset syöpäyhdistykset kattavat koko maan. Jokaisella yhdistyksellä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) oli vuonna 2018 vähintään yksi toimipiste, jossa oli tarjolla syöpään perehtyneen sairaanhoitajan neuvontapalveluita. Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta, vertaistukiryhmät ja -henkilöt ovat kaikkien alueellisten jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Jokaisella yhdistyksellä on toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kaikilla alueellisilla yhdistyksillä oli syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tarkoitettua syöpäneuvontaa, johon liittyy kiinteästi psykososiaalinen tuki. Lisäksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksellä on saattohoitokoti ja tehostetun palvelun koti ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksellä on lääkäriasema sekä laboratorio.

Kaikki alueelliset yhdistykset tarjoavat kuntoutumista tukevia palveluita. Valtaosa alueellisista yhdistyksistä järjesti syöpäpotilaiden sopeutumisvalmennusta, jota Suomen Syöpäyhdistys koordinoi ja sosiaali- ja terveysministeriö tuki Veikkauksen tuotoista maksetuilla valtionavustuksilla. Osa jäsenyhdistyksistä järjesti myös Kansaneläkelaitoksen tai sairaanhoitopiirien rahoittamaa kuntoutustoimintaa. Yhdistykset tukivat syöpään sairastuneita myös taloudellisesti maksamalla hoitopäiväkorvauksia tai avustuksia.

Osa alueellisista jäsenyhdistyksistä tuki myös omalla alueellaan tehtävää tieteellistä tutkimusta erilaisilla apurahoilla.

Valtakunnalliset potilasyhdistykset

Valtakunnalliset potilasyhdistykset toimivat koko maassa ja tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Potilasyhdistykset tarjoavat eturauhassyöpää, kurkku- ja suusyöpää, rintasyöpää sekä suolistosyöpää sairastaville mahdollisuuden vertaistukeen, yhteiseen toimintaan ja asiantuntijoiden antamaan neuvontaan. Osa potilasyhdistyksistä järjestää myös sopeutumisvalmennusta.

Sylva ry tukee syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten perheitä monin tavoin. Suomen Syöpäpotilaat ry vastaa mm. potilasoppaiden tuottamisesta. Lisäksi kaikilla potilasyhdistyksillä on omaa, yhdistyksen tavoitteita tukevaa julkaisutoimintaa. Suomen Syöpäpotilaat ry:llä oli vuonna 2018 yhteensä 18 harvinaisten syöpäsairauksien potilasverkostoa sekä syöpää sairastaville nuorille aikuisille tarkoitettu verkosto. Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksellä on Mikkelissä Kyyrönkaita-kurssikeskus.

Paikallinen toiminta

Paikallistoiminta on monelle jäsenyhdistykselle tärkeää. Erityisesti maantieteellisesti laajoilla alueilla paikallisosastot tarjoavat syrjäisemmilläkin alueilla syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä muille kansalaisille kosketuspinnan Syöpäjärjestöjen toimintaan.

Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä noin 180 paikallista osastoa tai kerhoa tai potilasverkostoa. Suurin määrä oli Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksellä.


Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset (suluissa perustamisvuosi)

Jäsenyhdistyksen nimi Jäsenmäärä 31.12.2018 (31.12.2017) Paikallisosastojen ja/tai kerhojen lukumäärä
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry (1965) 13 476 (13 854) 14
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry (1956) 4 847 (5 006) 4
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry (1956) 2 856 (2 981) 5
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry (1951) 28 023 (28 080) 12
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry (1951) 19 612 (20 097)
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry (1956) 12 891 (12 789) 27
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry (1956) 3 019 (3 141) 12
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry (1959) 4 192 (4 112) 20
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry (1957) 6 946 (7 194) 35
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry (2005) 1241 (1 150)
Saimaan Syöpäyhdistys ry (1953) 6 819 (7 270) 10
Satakunnan Syöpäyhdistys ry (1974) 8109 (8 162) 7
Ålands Cancerförening rf (1986) 893 (859)
Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry (2007) 541 (534)
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry (1997) 1 830 (1 803)
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry (1962) 900 (919) 10
Suomen Syöpäpotilaat ry (1971) 125 (125) 22 potilasverkostoa
Sylva ry, Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys (1982) 1 633 (1 531)

 

Yhteistyö

Järjestövaliokunta

Järjestövaliokunta on yhdistyksen hallituksen asettama. Kukin jäsenyhdistys saa siihen vuorollaan edustajan. Järjestövaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 hallituksen jäsen ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Matti Väistö. Järjestövaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli muun muassa järjestön kehittämissuunnitelman toimeenpanoa ja strategian kärkihankkeita.

Toiminnanjohtajakokoukset

Toiminnanjohtajakokouksilla on tärkeä rooli järjestön palvelutoiminnan yhtenäistämisessä ja laadun varmistamisessa sekä yhteisten toimintojen ja hankkeiden suunnittelussa. Toiminnanjohtajakokouksia pidettiin vuoden 2018 aikana yhteensä kuusi, ja yksi näistä oli kaksipäiväinen kokous Mustasaaressa Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen vieraana. PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen toimi kokousten puheenjohtajana ja järjestösihteeri niiden sihteerinä.

Kokouksissa käsiteltiin strategian ja kehittämissuunnitelman toimeenpanoa, vaikuttamistyötä ja vaaleihin valmistautumista, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyötä, kansallisen syöpäkeskuksen FICANin perustamista ja yhteistyötä sen kanssa, STEA:n avustuksiin ja talouteen liittyviä kysymyksiä, vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja johtamiskoulutusta, varainhankintaa, koulutusta ja kuntoutusta. Ulkopuolisina vierailijoina kuultiin Vesa Kurikkaa ja Anne Merjovaaraa STEA:sta sekä Anne Knaapia SOSTE ry:stä.

Järjestön ruotsinkielistä toimintaa käsiteltiin kahdessa erillisessä toiminnanjohtajakokouksessa. Kokouksiin osallistuivat jäsenyhdistyksistä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Ålands Cancerförening sekä PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys. Pohjanmaan Syöpäyhdistys vastasi ruotsinkielisen toiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Vaalivaliokunta

Hallituksen nimittämä vaalivaliokunta valmisteli joulukuussa 2018 valtuuskunnan kokouksessa sekä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tehdyt henkilövalinnat. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimi Suomen Suolistosyöpäyhdistyksen edustaja, toiminnanjohtaja Jenni Tamminen.

Syöpäjärjestöjen kehittämissuunnitelma

Kaikki jäsenyhdistykset sitoutuivat kehittämissuunnitelman toteuttamiseen keväällä 2016. Suunnitelmassa on 20 suositusta, ja niiden toimeenpanossa on edetty suunnitelman määrittelemässä aikataulussa. Vuonna 2018 jatkettiin kehittämissuunnitelman toimeenpanoa. Esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä jatkoi työtään systemaattisesti.

Vuonna 2017 käynnistetty laaja jäsenpalveluprojekti jatkui. Projektin päämääränä on hankkia kaikille jäsenyhdistyksille yhteinen jäsenrekisteri- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä. 2018 tehtiin aktiivista kehittämistyötä järjestelmän suunnittelua ja toteutusta varten. Ensimmäiset jäsenyhdistykset ottivat uuden Järkkäri-asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöön vuoden 2018 aikana.

Järjestöpäivät

Syöpäjärjestöjen vuosittaiset järjestöpäivät pidettiin hotelli Korpilammella Espoossa 19.-20.1.2018. Päivien aikana käsiteltiin muun muassa toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja: sote-uudistusta ja kansallista syöpäkeskusta. Lisäksi päivien keskeisiä teemoja olivat syöväntorjuntaan ja kustannuksiin liittyvät asiat, vapaaehtoistoiminta voimavarana, Syöpäjärjestöjen vaikuttamistoiminta ja lapsiin ja nuoriin liittyviä teemoja. Järjestöpäiville osallistui noin sata henkilöä eri puolilta Suomea.

Luottamushenkilöiden koulutuspäivät

Syöpäjärjestöjen luottamushenkilöiden koulutuspäivät järjestettiin Helsingissä 12.-13.10.2018 Hotelli Presidentissä. Tapahtuman tavoitteena on mahdollistaa se, että jäsenyhdistysten luottamushenkilöillä on mahdollisuus päivittää tietojansa järjestötoiminnasta ja Syöpäjärjestöjen toimintaympäristön muutoksista. Päivien aikana käsiteltiin esimerkiksi syöpälääkkeiden ja -hoitojen saatavuuteen ja kustannuksiin liittyviä teemoja, vaikuttamisviestintää, erilaisia vapaaehtoistoimintaan liittyviä asioita sekä potilasjärjestöjen, alueellisten syöpäyhdistysten sekä julkisen terveydenhuollon väliseen yhteistyöhön liittyviä teemoja. Osallistujia oli noin 60.