Siirry suoraan sisältöön

Vuonna 2017 käynnistetty organisaatiouudistus jatkui, kun sen sujuvuutta tarkasteltiin ja tehtiin vielä joitakin uudistuksia. Yhdistys ja sen työntekijät vastaavat yhdessä tietoturvallisesta työskentelystä.

Keskustoimiston organisaatio

Terveyden edistämisen toiminta jaettiin kahteen tiimiin, joista toisen toiminnan pääpaino on nuorten terveyden edistämisessä ja toisen Hyvä Päivä –hankkeessa. Toinen jatkouudistus koski Syöpäsäätiön viestintää, joka liitettiin Syöpäsäätiön varainhankintaosastoon. Myös tietohallinnossa tehtiin muutoksia. It-päällikön vetämä it-tiimi siirrettiin osaksi talous- ja hallinto-osastoa ja rekisterin tietokantauudistusta valmisteleva tiimi jatkaa osana rekisteritoimintaa.

Keskustoimiston organisaatiomalli 2018

Keskustoimiston organisaatiomalli 2018

Keskustoimiston toiminnot 2018

Keskustoimiston toiminnot 2018

 

Johtoryhmät

Johtoryhmätyöskentelyä jatkettiin vuonna 2017 tehdyn uudistuksen mukaisesti.

Johtoryhmiä on viisi ja niiden perustehtävät ovat:

 • Suomen Syöpäyhdistyksen johtoryhmä

Yleiset linjaukset

 • Suomen Syöpäyhdistyksen laajennettu johtoryhmä
  Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä henkilöstöpolitiikkaan liittyvät laajemmat kysymykset
 • Syöpäsäätiön johtoryhmä
  Säätiön viestintä ja varainhankinta, sijoitustoiminta, tutkimus- ja muuhun rahoitukseen liittyvä toiminta
 • Syöpärekisterin johtoryhmä
  Rekisteröinti sekä rekisterin palvelu- ja tutkimustoiminta
 • Tietohallinnon johtoryhmä (tietohallinnon johtotiimi 1.9.2018 alkaen)
  Taloudellisesti merkittävät ja useampaa yksikköä koskevat tietohallintoasiat

Syöpäsäätiön hallinto

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävistä. Säätiön pääsihteerinä toimi LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja sosiaalikuluja 375 000 euroa (vuonna 2017 351 000 euroa).

Eläkesäätiö

Yhdistyksen vastuulla on vuonna 1981 lakkautetun Syöpäjärjestöjen toimihenkilöiden eläkesäätiön eläkevastuu ja yksi erillinen eläkevastuu. Vastuun piirissä on 57 henkilöä.

Yhteiskuntavastuun toteutuminen

Suomen Syöpäyhdistys määrittelee tarkasti suhteensa tupakka-, alkoholi- ja lääketeollisuuteen. Yhdistys ei tee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka saavat rahoitusta tupakka- tai alkoholiteollisuudelta. Teollisuudenalan yritykset on rajattu sijoitussuunnitelmassa sijoitustoiminnan kohteiden ulkopuolelle.

Lääketeollisuuden kanssa toimitaan huomioiden lääketeollisuuden omia eettisiä sääntöjä koskien yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Oman linjauksensa mukaisesti Suomen Syöpäyhdistys voi tehdä yhteistyötä lääkeyritysten kanssa, mutta tällöin hankkeissa tulee olla mukana vähintään kolme lääkeyritystä.

Suomen Syöpäyhdistys on savuton työpaikka.

Hankinnoissa ja omassa toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita.

Toimitilat

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 22, Spondan omistamassa kiinteistössä. Toimitilojen pinta-ala on 1 135 m2.. Keskustoimistossa toimivat yhdistyksen johto, talous-, tieto- ja yleishallinto, terveysosasto, viestintäosasto ja Syöpäsäätiön viestintä- ja varainhankintaosasto sekä Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri.

Tilaratkaisu on työsuojelullisesti turvallinen, tilankäytöltään tarkoituksenmukainen ja tehokas.

Hankintalain soveltaminen

Hankintalain mukaisesti kilpailutetaan kaikki STEA-rahoitteinen toiminta. Pääsääntöisesti kaikki hallinnon, tietohallinnon, viestinnän ja varainhankinnan hankinnat ja ostopalvelut kilpailutetaan vähintään ns. minihankintoina pyytäen kolmelta eri toimittajalta tarjoukset.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Syöpärekisterin it-tiimin tehtävänä on tarjota palveluita rekisteröinti- ja joukkoseulonnan toiminnoille ja tukea tutkimustoimintaa. IT-tiimi kehittää ja ylläpitää operatiivista toimintaa tukevia sovelluksia ja sähköistä syöpäilmoituslomaketta sekä vastaa syöpärekisterin tietovarannoista. Merkittävä osa tietohallinnon palveluista kohdistuu Syöpäyhdistyksen toiminnan tukipalveluihin. Tietohallinnon palveluita kohdistuu myös Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Jäsenyhdistysten yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (Järkkäri) hankinta ja käyttöönotto oli merkittävin keskusjärjestön vuoden aikana vetämä it-hanke. Vuoden 2018 aikana Järkkäri-järjestelmän otti käyttöön 9 jäsenyhdistystä.

Yhdistyksen palvelininfraa uudistettiin. Tekniset tarpeet ovat nousseet vaatimustasoltaan aikaisemmasta työn siirtyessä etenevässä määrin tietojärjestelmiin ja käyttäjien teknisen osaamisen kartuttua. Näihin tarpeisiin voidaan vastata nyt uudistetun ympäristön avulla.

Vuoden keskeisiin asioihin kuului toukokuussa voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus. Muutoksia ja korjaustoimenpiteitä yhdistyksen tekniseen ympäristöön sekä ulkoisiin ostopalveluihin tehtiin syksyn 2017 aikana ulkopuolisella toimijalla teetetyn tietoturvatestauksen tuloksien avulla. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2019.

Tietosuoja ja tietoturva

Syöpäyhdistystä koskevat valtionhallinnon viranomaisten asiakirjojen käsittelyä, luokittelua ja tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset (Valtio-neuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010), nk. tietoturva-asetus). Henkilötietojen käsittelyssä noudatettiin henkilötietolakia (523/1999) niiltä osin, kuin se ei ollut ristiriidassa 25. toukokuuta alkaen sovelletun yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) kanssa.

Syöpäyhdistyksessä tietosuojasta ja -turvasta huolehtivat tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö, teknistä tietoturvaa konsultoiva henkilö sekä tietosuoja- ja tietoturva-asioita käsittelevä tietoturvaryhmä.

Tietosuoja-asetukseen valmistauduttiin kouluttamalla henkilöstöä, kuvaamalla prosessien nykytilaa, informoimalla verkkosivulla rekisteröityjä oikeuksistaan ja henkilötietojensa käsittelystä ja korvaamalla rekisteriselosteita tietosuojailmoituksilla. Alihankkijoille ulkoistetuista henkilötietojen käsittelytoimista solmittiin tietosuojasopimuksia.

Syöpäyhdistyksessä otettiin koko henkilökunnan käyttöön suojattu sähköposti. Syöpärekisterissä täytettiin seloste henkilötietojen käsittelystä ja käynnistettiin vaikutustenarviointi.