Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen työsuhteessa olevan henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 104. Vuoden 2017 lopussa henkilöstön määrä oli 97.

Henkilökunta

Työsuhteista oli vakinaisia 78 ja määräaikaisia 26. Henkilöstöstä oli vuoden 2018 lopussa oli naisia 81 ja miehiä 23 ja henkilöstön keski-ikä oli 46,3 vuotta. Vuoden 2018 aikana solmittiin 31 uutta työsopimusta ja 21 työsopimusta päättyi.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon käytänteitä sujuvoitettiin edelleen. Samalla vahvistettiin ja yhtenäistettiin esimiestyötä.

Henkilöstöhallinto on vahvasti mukana uuden intran kehitystyössä ja tavoitteena on rakentaa siitä tärkeä työväline henkilöstöhallinnon tueksi. Myös uuden henkilöstöhallinto-ohjelman hankintaan ja käyttöönottoon valmistauduttiin loppuvuoden aikana.

Keskustoimistossa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta ja vuonna 2017 voimaan astunutta paikallista sopimusta.

Työterveys

Työterveyspalveluiden tuottamisesta vastasi edelleen Mehiläinen Forum. Suomen Syöpäyhdistyksen työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja ja tarvittaessa kaksi erikoislääkärikäyntiä työterveyslääkärin lähetteellä.

Henkilöstötilaisuudet

Vuoden aikana järjestettiin 10 henkilöstöpalaveria. Tilaisuuksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja esiteltiin hallitusten ja työvaliokuntien päätökset.

Henkilöstöpalavereiden lisäksi järjestettiin useita vapaamuotoisempia aamukahvitilaisuuksia.

Työhyvinvointi

Keväällä 2018 teetettiin kolmannen kerran ParTy-työhyvinvointikysely. Sen tulosten perusteella voitiin todeta työhyvinvoinnin edelleen parantuneen. Uusi työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma laadittiin ja sen toimeenpano alkaa vuoden 2019 alussa. Painopistealueiksi valikoituivat tutuksi tuleminen, työyhteisötaitojen lisääminen, työnhallinnan lisääminen ja työstressin vähentäminen sekä tiedonkulun parantaminen.

Henkilöstöä kannustettiin edelleen lisäämään omia työyhteisötaitojaan ja korostettiin jokaisen omaa vastuuta ja esimerkkiä hyvän hengen edistämisessä. Vuoden päätteeksi palkittiin työyhteisön henkeen myönteisesti vaikuttaneet työntekijät.

Työssä jaksamista vahvistettiin edelleen myös liikunta- ja kulttuurituella. Jokaisella työntekijällä oli vuoden aikana oikeus 300 euron arvoiseen liikunta- ja kulttuuritukeen.

Sairauspäivien osuus kaikista työpäivistä oli 3,7 prosenttia.

Etätyön mahdollistavaa työskentelyä vahvistettiin. Henkilöstö työskenteli etätyössä yhteensä 1 612 työpäivää.

Työsuojelu

Syöpäyhdistyksen työsuojelutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana työsuojelupäällikkö Minna Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Anne Sköld, varavaltuutetut Henna Degerlund ja Emil Martonen. Varavaltuutettujen siirtyessä toisiin tehtäviin valittiin heidän tilalleen syyskuun alussa Tuulia Råmark ja Milla Lehtinen.

Luottamusmies ja -valtuutettu

Viestinnän asiantuntija Maarit Rautio jatkoi ERTOa edustavana luottamusmiehenä ja tutkija Maija Jäntti luottamusvaltuutettuna.

Toimintavuoden aikana sekä työsuojelutoimikunta että johdon ja luottamusväen yhteistyöryhmä kokoontuivat säännöllisesti. Kokouksissa käsiteltiin mm. työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, matka-ajan laskentaa, palkkausjärjestelmää ja vaativuusluokittelua.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön kouluttautumiseen suhtaudutaan yhdistyksessä myönteisesti. Seitsemän työntekijää osallistui työn ohella suoritettavaan pidempiaikaiseen koulutukseen. Sen lisäksi työntekijät osallistuivat lukuisiin koulutus- ja seminaaripäiviin.