Siirry suoraan sisältöön

Tutkitun tiedon avulla voidaan muuttaa syövän kehitystrendejä

METCA-projektin tavoitteena on väestöaineistojen avulla arvioida erilaisten riskitekijöiden vaikutusta Suomen syöpätaakkaan. Syövän riskitekijöitä on tärkeä tutkia, sillä  moniin niistä pystymme vaikuttamaan omilla valinnoillamme. Riskit myös muuttuvat vähitellen ajan kuluessa; esimerkiksi vähäinen liikunta voi tulevaisuudessa olla aikaisempaa merkittävämpi syövän riskitekijä.

Väestön syöpätaakka tarkoittaa sekä syöpään sairastumisen riskiä, että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta Suomen väestössä. Syöpä­re­kis­terin ja Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­toksen yhteisen MET­CA-hankkeen (Pros­pec­tive can­cer me­ta co­hort study) tarkoituksena on saada ajantasaista tietoa syöpien riskitekijöistä Suomessa sekä arvioida riskitekijöiden vaikutuksia tulevaisuudessa.

Elintavoilla suuri vaikutus syöpäriskiin

Syövän riskitekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka muuttavat syöpään sairastumisen todennäköisyyttä. Ikä ja suku­puoli ovat merkit­tä­vimmät niis­tä syö­vän riski­te­ki­jöistä, joi­hin hen­kilö ei it­se voi vai­kuttaa. Nykytietämyksen valossa noin puolet uusista syövistä olisi kuitenkin ehkäistävissä elintapoja muuttamalla.  METCA-projekti keskittyy keskeisiin elämäntapavalintoihin, kuten tupakointiin, liikuntaan, painoon ja alkoholin kulutukseen.

”Hankkeen alussa on arvioitu, kuinka paljon syöpiä elintapoihin liittyvät syövän riskitekijät aiheuttavat.  Jos Suomi saataisiin kokonaan savuttomaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana, ehkäistäisiin 12 700 uutta keuhkosyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Näin tutkimus tarjoaa suomalaisille tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten syöpäriskiin voi vaikuttaa omilla elintavoilla ja valinnoilla”, tutkija Sanna Heikkinen Suomen Syöpärekisteristä toteaa.

Tupakoinnin, alkoholinkäytön ja ylipainon esiintyvyyden muutokset vaikuttanevat ainakin rinta-, eturauhas-, keuhko- ja suolistosyöpien ilmaantuvuuteen eli siihen, mihin syöpiin tulevaisuudessa sairastutaan. ”Ilmaan­tu­vuutta ja tapaus­määriä kos­kevia ­ennus­teita teh­dään Suo­men Syöpä­re­kis­te­rissä, jos­sa on kat­tava ja pit­kältä ajalta ker­tynyt tie­to syö­vistä ko­ko Suo­messa”, Sanna Heikkinen kertoo.

Syöpien riskitekijät vaihtelevat elintapojen muutosten mukana

Syöpien ikävakioidun ilmaantuvuuden ennustetaan pysyvän lähivuosikymmeninä jotakuinkin ennallaan, jos oletetaan, että syövän keskeisten riskitekijöiden yleisyys väestössä pysyy suunnilleen nykyisenä. Syöpien ilmaantuvuus muuttuu, koska elinympäristö ja riskitekijöiden yleisyys väestössä muuttuu.  Väestötutkimusten mukaan syövän riskitekijöiden esiintyvyydet ovat muuttuneet huomattavasti Suomessa myös menneinä vuosikymmeninä.

Perin­teisten hy­vin tunnet­tujen riski­te­ki­jöiden, ku­ten tupa­koinnin ja alko­holin, ohella esimerkiksi vä­häinen fyy­sinen aktii­visuus ja ylipaino liitän­näis­sai­rauksineen muodos­tavat arvioiden mukaan tule­vai­suu­dessa yhä tär­keämmän riski­te­ki­jöiden jou­kon. Myös kokonaan uusien syövälle altistavien aineiden tutkimus on yhä keskeistä syöpävaaran arvioinnin kannalta. ”Mahdollisimman luotettavia arvioita tulevien vuosien syöpätaakasta tarvitaan mm. tervey­den­huollon toi­minnan suunnit­telun ja päätöksenteon ­tueksi”, Heikkinen muistuttaa.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö.