Siirry suoraan sisältöön

Yhdenmukainen syöpätutkimuspolitiikka tasoittaisi tietä syöpäongelman ratkaisemiseksi

Euroopan syöpäorganisaatiot ovat ottaneet yhdessä kantaa EU:n uuteen syöpämissioon. Missiolle on tulossa kunnianhimoinen tavoite: vuoteen 2030 mennessä halutaan estää yli kolme miljoonaa uutta syövän aiheuttamaa ennenaikaista kuolemaa. Tavoitteen täyttyminen vaatii yhdenmukaista tutkimuspolitiikkaa.

EU:n syöpämission tavoitteena on, että syöpäpotilaiden kymmenen vuoden suhteellinen elossaololuku on 75 prosenttia. Esimerkiksi Suomessa syöpään sairastuneiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on 69 prosenttia. Eurooppalaisten syöpäorganisaatioiden mukaan tavoite on mahdollista saavuttaa translationaalisten, yksilöllistettyyn syövänhoitoon keskittyvien tutkimuskokonaisuuksien avulla.

”Syöpämission tavoite voidaan saavuttaa vain rakentamalla silta koko syöväntutkimuksen, -hoidon ja -ehkäisyn jatkumon yli. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tutkimuksen ja syövänhoidon sekä tutkimuksen ja syövänehkäisyn välisiin railoihin”, syöpäorganisaatioiden tänään Molecular Oncology -lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan.

Syöpätutkimukseen peräänkuulutetaan parempaa koordinointia niin kansallisella, alueellisella kuin unionin tasolla. Yhtenäistämällä käytänteitä tutkimusketjun eri vaiheissa sekä verkostoituneiden tutkimusinfrastruktuureiden avulla voidaan varmistaa, että tutkimusten tulokset hyödyttävät syöpäpotilaita ja sairastumisriskissä olevia kaikissa Euroopan maissa. Panostusta tarvitaan myös palliatiiviseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyviin sekä syövän ehkäisyn tutkimuksiin. Lisäksi syöpämission tavoitteeseen pääseminen edellyttää tehokkaampia ja joustavampia tutkimusrahoitusmekanismeja.

”Suomalainen syöpätutkimus on poikkeuksellisen korkeatasoista useimmilla syöpätutkimuksen osa-alueilla. Meillä on erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivisesti mukana syöpämissiosta rahoitettavissa suurissa tutkimushankkeissa. Tällä tutkimuspanostuksella ja eri tahojen yhteistyöllä on mahdollisuus merkittävästi vähentää syövän haitallisia vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle”, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen toteaa.

Yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät tarvitsevat ympärilleen huippuosaamisverkostoja

Kannanotossa on ollut mukana useita erilaisia syöpäorganisaatioita, muun muassa potilas- ja kansalaisjärjestöjä sekä tutkimuslaitoksia.

Syöpämission tavoitteiden saavuttamiseksi syöpäorganisaatiot suosittelevat monitieteisten ja potilaskeskeisten tutkimusinfrastruktuurien perustamista ja niiden vahvaa verkottumista ympäri Euroopan. Tutkimusinfrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimuksen tekemisen mahdollistavien tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja palveluiden kokonaisuuksia. Syöpäorganisaatiot tuovat myös esiin tällaisten huippuosaamiskeskittymien kriteerit sekä ehdottavat tutkimukselle painopistealueita, joihin panostamalla syöpämission tavoitteet voidaan saavuttaa.

”Innovaatioiden moottorina toimii edelleen tutkijoiden tai tutkimusryhmien luovuus, omaperäisyys, uteliaisuus ja näkemyksellisyys. Tutkijat tarvitsevat kuitenkin ympärilleen infrastruktuurin, jossa on riittävä kriittinen massa. Tämä on välttämätöntä tutkimuksen linkittämiseksi syöpäpotilaiden hoitoon sekä innovaatioiden edistämiseen läpi syöväntutkimus-, hoito- ja ehkäisyjatkumon. Tällaiset infrastruktuurit antaisivat tutkijoille pääsyn tarvittaviin teknologioihin, resursseihin ja potilastietoihin”, syöpäorganisaatiot katsovat.

Syövänhoitoon vaikuttavien tieteen, yhteiskunnan ja politiikan välisten railojen kiinnikuromiseksi tarvitaankin nyt ennen kaikkea poliittista tahtoa ja sitkeyttä.

”Yhdenmukainen syöpätutkimuspolitiikka on toistaiseksi tyydyttymätön tarve Euroopassa. Koko syöväntutkimusketjun ja siinä toimivien asiantuntijoiden tulee nyt puhua yhdellä äänellä ja antaa näyttöön perustuvia suosituksia syöpätutkimuspolitiikan kehittämiseksi. Huolellinen tulevaisuudensuunnittelu on keskeistä syöpämission tavoitteiden toteutumiseksi”, kannanotossa muistutetaan.

EU:n jäsenmaissa syöpään sairastuu vuosittain 2,6 miljoonaa ja menehtyy 1,2 miljoonaa ihmistä. Ilman voimakkaita toimenpiteitä sairastuneiden määrän ennustetaan kasvavan 25 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.  Syöpämissio on yksi EU:n vuonna 2021 käynnistyvän Horisontti Eurooppa -puiteohjelman temaattisista tutkimuspainopisteistä, ja sen tavoitteena on yhdistää EU-maiden voimat syövän vastaisessa taistelussa ja koota kattava eurooppalainen syöväntorjuntasuunnitelma.

Molecular Oncology -lehden artikkeli “Towards a cancer mission in Horizon Europe: recommendations” https://doi.org/10.1002/1878-0261.12763