Siirry suoraan sisältöön

Syövän hoito on tärkeää keskittää hallitusti

Syöpäjärjestöt on jättänyt lausunnon Valtioneuvoston asetusluonnoksesta erityissairaanhoidon työnjaosta ja tehtävien keskittämisestä.

Syöpäjärjestöt pitää potilaiden kannalta tärkeänä, että harvoin esiintyvien ja vaativien sairauksien hoitoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot keskitetään. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa syövänseulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

”Asetusluonnos käsittelee pääasiassa kirurgisen hoidon keskittämistä. Kannatamme sitä, että vaativa kirurgia keskitetään – eikä ainoastaan vaativa kirurgia, vaan vaativa syöpäpotilaan kokonaishoito. Syövän hoidossa on ensiarvoisen tärkeää moniammatillinen hoidon suunnittelu ja toteutus.  Yhtä merkityksellisiä ovat sujuvat ja yhtenäiset hoitoketjut aina syövän toteamisesta eri hoitomuotojen kautta syöpäpotilaiden kuntoutumisen tukeen ja seurantaan.  Laadukas hoito ja viiveetön hoitoon pääsy on tärkeää maakunnasta ja sairaalasta riippumatta”, painottaa Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.

Keskittämisen mahdolliset vaikutukset perusterveydenhuoltoon tulee arvioida syövän varhaistoteamisen, hoidon sekä kuntoutuksen osalta. Samalla on suunniteltava, miten keskittämisen aiheuttamat ongelmat ratkaistaan.

Syöpäjärjestöjen mielestä asetusluonnoksessa esitettyjen vuosittaisten leikkausmäärien sijaan on tarpeen korostaa syövän laadukasta ja moniammatillista kokonaishoitoa sekä edistää yhtenäisten laatuindikaattoreiden käyttöönottoa ja seuraamista. Laadukkaalle keskittämiselle ehdotettu aikataulu on myös liian tiukka.

”Radikaali ja liian nopea kirurgisen hoidon keskittäminen voi vaarantaa syövän hoidon laadun. Tähän liittyy riski, että sairaalat, joissa potilaiden määrä kasvaa äkillisesti, eivät pysty hoitamaan kaikkia potilaita. Keskittäminen edellyttää hoitohenkilökunnan uudelleensijoittumista ja tästäkin syystä aikataulu on Syöpäjärjestöjen mielestä liian tiukka”, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Lisäksi Syöpäjärjestöt haluaa kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että sote-uudistuksen myötä terveyspalveluiden ulkopuolella tehtävä terveyden edistäminen, johon syövän ehkäisykin pääosin kuuluu, jää kuntien vastuulle. Asetustekstistä ei käy ilmi se, miten yhteys ja keskinäinen koordinaatio kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten ja toisaalta kuntien ja järjestöjen terveyden edistämistyön välillä säilyy. Syöpäkuntoutusta toteuttavat pääsääntöisesti Kela ja Syöpäjärjestöt. Asetusluonnoksesta ei käy ilmi, miten turvataan jatkossa laadukas syöpäkuntoutus ja miten yhteys Kelan ja Syöpäjärjestöjen kuntoutustoiminnan, sekä kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten kuntoutuksen koordinaation välillä säilyy.

Syöpäjärjestöjen mielestä syöpäseulonnat (papa- ja mammografiaseulonta) tulee edelleen hoitaa alueellisena kokonaisuutena, koska seulonnan jälkeisten jatkotutkimusten keskittäminen yhteispäivystystä ylläpitäviin sairaaloihin johtaisi todennäköisesti palveluiden liialliseen kuormittumiseen ja pitkiin odotusaikoihin. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa seulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

Syöpäjärjestöjen lausunnon voi lukea linkistä:

https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/kannanotot/lausunto-valtioneuvoston-asetuksesta-erikoissairaanhoidon-tyonjaosta-ja-eraiden-tehtavien-keskittamisesta/

Lisätietoja:

ylilääkäri Liisa Pylkkänen puh. 040 733 5237
pääsihteeri Sakari Karjalainen puh. 0400 818 910
tiedottaja Anu Kytölä puh. 050 382 8968

Korjattu 19.6. klo 19.15