Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö

Vuoteen 2020 ulottuvan kehittämissuunnitelman tavoitteena on tukea Suomen Syöpäyhdistyksen järjestöllistä ja toiminnallista kehittämistä. Noin parinkymmenen toimenpide-suosituksen myötä Syöpäjärjestöt pysyy vahvana ja osaavana järjestönä.

Strategiaan pohjautuvassa suunnitelmassa asetetaan selkeät tavoitteet ja aikataulut eri toimenpiteiden toteuttamiselle. Tässä artikkelissa toimenpiteet on kuvattu tiivistetysti. Kehittämissuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 12.1.2016.

Järjestödemokratian kehittäminen

Järjestötasolla panostetaan jäsenyhdistysten roolin vahvistamiseen ja selkeyttämiseen seuraavin toimenpitein:

 1. Suomen Syöpäyhdistyksen sääntöjä selkiytetään yhdistyksen jäsenyyden määrittelyn osalta. Jäseniä olisivat jatkossa vain maakunnalliset tai alueelliset syöpäyhdistykset sekä valtakunnalliset syöpäpotilaita edustavat yhdistykset. Alueellisten syöpäyhdistysten toiminta-alueet kattaisivat kaikki Suomen kunnat ja ne eivät olisi keskenään päällekkäisiä.
 2. Suomen Syöpäyhdistyksen sääntöjä uudistetaan niin, että joka toinen vuosi pidettävä varsinainen kokous valitsee paitsi valtuuskunnan myös hallituksen puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan ja puheenjohtajan toimikaudet rajataan kolmeen.
 3. Sääntöjä uudistetaan niin, että Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan kolme kautta. Hallitukseen kuuluvat siis puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä.
 4. Suomen Syöpäyhdistys, sen jäsenyhdistykset ja Syöpäsäätiö sitoutuvat hallitustensa päätöksillä yhteisiin tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. Sitoutuminen on edellytys Syöpäsäätiön tuelle ja Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston palveluille. Kehittämissuunnitelman toimeenpanoa ohjataan vuosittain Suomen Syöpäyhdistyksen toimintasuunnitelmalla, josta päättää valtuuskunta syyskokouksessaan joulukuussa.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Syöpäjärjestöjen keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset, siksi vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on tärkeää. Osasto- ja kerhotoiminnan myötä tuhannet jäsenyhdistysten jäsenet osallistuvat paikalliseen toimintaan ja Syöpäjärjestöjen toiminnan tunnetuksi tekemiseen ympäri maata. Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2014 lopussa noin 125 000 jäsentä. Jäsenyhdistysten piirissä on kuitenkin tunnistettu tarve yhtenäistää osastojen ja kerhojen toimintaan liittyviä käytäntöjä. Järjestössä on myös koettu tarvetta mm. luottamustehtävissä toimivia kokoavalle tapahtumalle. Näitä ja muita vapaaehtoistoimintaan liittyviä asioita pyritään kehittämään seuraavin toimenpitein:

 1. Suomen Syöpäyhdistys järjestää jatkossa kerran vuodessa jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden koulutustilaisuuden, jonka suunnittelusta vastaa järjestövaliokunta yhdessä tilaisuuden järjestävien jäsenyhdistysten kanssa. Järjestelyvastuu kiertää viidellä alueella, jotka vastaavat nykyisten yliopistosairaaloiden vastuualueita. Samalla vahvistettaisiin eri yliopistosairaaloiden vastuualueilla toimivien jäsenyhdistysten yhteistyötä.
 2. Jäsenyhdistykset laativat Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimiston tukemana vuoden 2016 loppuun mennessä Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelman.

Viestinnän kehittäminen

Syöpäjärjestöjen yksi vahvuus on sen vahva brändi eli kansalaisten mielikuva Syöpäjärjestöistä ja heidän sitä kohtaan tuntemansa arvostus. Tämän tilanteen  säilyttäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä, mutta myös sisäisen viestinnän roolia ei tule unohtaa.

Syöpäjärjestöjen sisäisen viestinnän tehtävänä on varmistaa, että kaikilla luottamushenkilöillä, muilla vapaaehtoistoimijoilla ja työntekijöillä on ajantasaisesti saatavilla tehtäviensä edellyttämä tieto Syöpäjärjestöjen strategiasta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Sisäisen viestinnän tehtävänä on myös vahvistaa Syöpäjärjestöjen brändin tunnettuutta ja siihen sitoutumista toiminnassa mukana olevien keskuudessa sekä innostaa ja kannustaa luottamushenkilöitä, muita vapaaehtoisia ja työntekijöitä toiminnassaan. Viestinnän kehittämiseksi on suunnitelmaan kirjattu seuraavat kehittämistoimenpiteet:

 1. Niiden jäsenyhdistysten verkkosivut, jotka eivät vielä ole responsiivisia, uudistetaan uuden ilmeen mukaisesti samalla tavalla kuin Syöpäjärjestöjen verkkosivu-uudistus on toteutettu. Verkkosivustojen ilme pidetään yhtenäisenä niin, että kävijä tunnistaa heti olevansa Syöpäjärjestöjen sivuilla.
 2. 8. Syöpäjärjestöjen intranet uudistetaan vuoden 2017 aikana. Sen ohella tuotetaan vapaaehtoisille ekstranet-palvelu. Intranetia/ekstranetia ja uutiskirjeen toimittamista varten keskustoimistoon perustetaan uusi tiedottajan toimi, jonka rahoitukseen myös jäsenyhdistykset osallistuvat.
 3. Syöpäjärjestöjen uutiskirjeen ensisijaiseksi kohderyhmäksi laajennetaan kaikki luottamustehtävissä tai työntekijöinä Syöpäjärjestöissä toimivat henkilöt. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kaikki jäsenyhdistysten jäsenet. Uutiskirje on tilauspohjainen ja sen voi tilata kuka tahansa kiinnostunut.
 4. Tuotetaan intranetiin säännöllisesti päivitettävät perehdytyspaketit luottamushenkilöille ja käsikirjat toiminnanjohtajille ja neuvontahoitajille. Toiminnanjohtajan käsikirjan valmistelun tarkoituksena on tukea ja rakentaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa sekä tehostaa hallinnon ja talouden prosesseja. Neuvontahoitajien käsikirjan toteutus liittyy erityisesti neuvonnan ja tuen laadunvarmistukseen.

Vaikuttajaviestinnän kehittäminen

Vaikuttajaviestintä on yksi tärkeimmistä keinoista Syöpäjärjestöjen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikuttamistyö rakentuu Suomen Syöpäyhdistyksen ja potilasjärjestöjen valtakunnallisesta vaikuttamisesta ja maakunnallisten yhdistysten alueellisesta vaikuttajaviestinnästä. Vaikuttamisviestintää kehitetään seuraavin toimenpitein:

 1. Määritellään Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön puheenjohtajien ja toimihenkilöjohdon vastuut ulkoisessa viestinnässä.
 2. Laaditaan suunnitelma alueellisen vaikuttajaviestinnän tavoitteista ja toteutuksesta maakunnallisten syöpäyhdistysten ja Suomen Syöpäyhdistyksen kesken sekä valtakunnallisesta vaikuttajaviestinnästä potilasjärjestöjen ja Suomen Syöpäyhdistyksen kesken.

Yhteistyö ja työnjaon kehittäminen

Syöpäjärjestöjen toiminta ja palvelut kattavat koko maan. Syöpäjärjestöjen yhteistyötä ja työnjakoa ohjaavat järjestön arvot: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, luotettavuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys.

Kaikilla jäsenyhdistyksillä on jotain ainutlaatuista osaamista, joka liittyy yhdistyksen toiminnan luonteeseen, perinteisiin ja toimenhaltijoiden erityispätevyyksiin. Syöpäjärjestöjen kannattaa hyödyntää tällaista osaamista yhteistyön ja työnjaon kautta. Tästä esimerkkinä suunnitelmaan on kirjattu seuraava kehittämiskohde:

 1. Pohjanmaan syöpäyhdistys – Österbottens cancerförening ottaa vastuun Syöpäjärjestöjen ruotsinkielisen toiminnan ja palveluiden koordinoinnista. Keskusjärjestö tukee koordinaatiota omalla asiantuntemuksellaan ja rahoituksellaan. Sen lisäksi kaikki ruotsinkielisiä palveluita tarjoavat jäsenyhdistykset osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla näiden palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuviin kuluihin.

Hallinnon ja talouden kehittäminen

Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö noudattavat päätöksenteossaan, päätösten valmistelussa ja kaikessa toiminnassaan hyvän hallinnon periaatteita. Toiminnasta raportoidaan avoimesti ja tarkasti.

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on toteuttaa talous- ja muu hallinto mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta osaavan henkilöstön työpanos kohdistuisi mahdollisimman suurelta osin varsinaiseen toimintaan. Toiminnassa otetaan huomioon se, että ulkopuoliset rahoittajatahot vaativat yhä täsmällisempää tulosten ja vaikutusten arviointia. Järjestöjen on esimerkiksi pystyttävä kuvaamaan rahoittajille, mitä avustuksella on saatu aikaiseksi ja että tulokset vastaavat sitä, mitä on luvattu tehdä. Hallinnon ja talouden osalta kehittämiskohteiksi on kirjattu seuraavat asiat:

 1. Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön yhteistyösopimus ja -käytännöt arvioidaan ja tehdään tarvittavat suositukset niiden tarkistamisesta.
 2. Jäsenyhdistykset selvittävät yhteisten jäsenerekisteripalvelujen hankintaa. Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimisto tukee selvitystä ja mahdollisen yhteishankinnan toteutusta.
 3. Selvitetään jäsenyhdistysten yhteiseen talous- ja palkkahallintoon siirtymisen taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kartoitetaan eri tavat toteuttaa yhteinen kirjanpito ja palkkahallinto. Tehdään päätökset yhteiseen kirjanpitoon ja palkkahallintoon siirtymisestä.
 4. Kartoitetaan jäsenyhdistysten sijoitusomaisuus ja sen hoito käytännössä sekä kiinnostus yhteistyöhön sijoitustoiminnassa. Teetetään arvio ja ehdotus, millä tavoin toimimalla sijoitusomaisuuden tuottoa voidaan kasvattaa. Käynnistetään ehdotuksen pohjalta tarvittavat jatkotoimet.
 5. Lisätään yhteistyötä RAY:lle tehtävien avustushakemusten laatimisessa, jaetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja kehitetään yhdessä konkreettiset tavoitteet ja mittarit RAY-avusteiselle toiminnalle. Perehdytään yhdessä ESR-rahoitukseen ja muihin vastaaviin rahoituslähteisiin ja hyödynnetään niitä jatkossa.

Henkilöstön kehittäminen

Syöpäjärjestöjen henkilöstöpoliittisia linjauksia yhdenmukaistetaan seuraavin toimenpitein, jotta henkilöstön osaamista voidaan kehittää haluttuun suuntaan:

 1. Laaditaan kuvaus jäsenyhdistysten henkilöstörakenteesta ja keskeisiin toimiin sisältyvistä tehtävistä. Kartoitetaan, minkälaista osaamista tehtävissä tarvitaan ja minkälaista osaamista jäsenyhdistysten ja keskustoimiston henkilökunnalla on. Tehdään ehdotus, miten jäsenyhdistysten henkilöstörakennetta ja toimia voitaisiin kehittää resurssien käytön ja strategian kannalta tarkoituksenmukaisesti. Laaditaan yhteisen henkilöstökoulutuksen tavoitteet ja pitkäjänteinen toteutussuunnitelma.

Kumppanuuksien kehittäminen

Syöpäjärjestöt on vuosien ajan toiminut yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja tätä edistetään jatkossa. Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön kumppanuussuhteissa keskeistä ovat vankat eettiset periaatteet ja riippumattomuuden säilyttäminen. Tämän varmistamiseksi suunnitelmaan on lisätty seuraava kehityskohde:

 1. Laaditaan koko Syöpäjärjestöjä koskeva toimintalinjaus yritysten kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä, johon liittyy sponsorointia ja/tai Syöpäjärjestöjen nimen ja logon käyttämistä yhteistyötahon pyrkimysten edistämiseen.