Siirry suoraan sisältöön

Kärkihankkeet 2015 -2020

Tiedätkö, mitä ovat olleet Syöpäjärjestöjen strategiakauden 2015-2020 kärkihankkeet? Mitä niissä on tehty ja mitä saavutettu?

Syöpäjärjestöillä on neljä strategista tavoitetta, jotka konkretisoituvat vuosina 2015 – 2020 toteutetuissa kärkihankkeissa.Strategiset tavoitteet

Kärkihankkeet

Kärkihankkeista kerrotaan näillä sivuilla tarkemmin:

Syöpäjärjestöt tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista

Nuorten terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on se, että nuoret saavat terveellisiin elämäntapoihin liittyvää tietoa, taitoja ja kannustusta ja heidän mahdollisuutensa ja pystyvyytensä niiden toteuttamiseen paranevat. Hanketta edistetään erilaisten toimintakokonaisuuksien kautta: Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma, Fressis – nuorten terveyden edistäminen ja Hyvä päivä -hanke.

Valtakunnallisten syöpäseulontojen toimintaympäristön parantaminen

Valtakunnallisten syöpäseulontojen toimintaympäristön parantaminen -kärkihankkeen tavoitteena on, että syöpäseulontojen kehittäminen, ohjaus ja hallinta toteutetaan Suomessa keskitetysti ja modernein menetelmin. Yksi esimerkki tästä on Suomen Syöpärekisterin kunnille tarjoama seulontojen kutsupalvelu, joka tähtää seulontojen järjestämisen sujuvoittamiseen. Seulontakutsuihin liittyviä prosesseja on uudistettu ja kehitetty. Näiden toimien seurauksena kutsupalvelu on laajentunut ja kattaa jo noin 80 % Suomen kunnista. Näin jokainen seulontaan osallistuva saa yhden kutsun oikeaan osoitteeseen.

Syöpäjärjestöt tukee syövän hoidon kehittämistä

Syövän hoitotulosten ja potilaan elämänlaadun arviointihanke

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää hyvää ja vaikuttavaa syövän hoitoa maassamme edistämällä syövän valtakunnallisten laaturekistereiden perustamista. Niihin kerätään annettuun hoitoon, hoidon tuloksiin ja haittoihin liittyvää tietoa. Tämä mahdollistaa hoidon tuloksellisuuden arvioinnin valtakunnallisesti sekä alueellisesti. Tästä laaturekisterijärjestelmästä saadaan luotettavaa tietoa myös tutkimustyön tueksi sekä hoitosuositusten laadintaa varten. Hankkeessa huomioidaan myös mahdollisuudet hyödyntää potilaan raportoimaa tietoa elämänlaadusta ja hoidon pitkäaikaishaitoista.

Syövänhoidon kustannukset vuosina 2009–2025

Uuden sovelluksen avulla on mahdollista seurata syöpähoitojen kustannusten kehittymistä.
Strateginen kärkihanke toteutettiin LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön yhteisrahoituksena.  Joulukuussa 2018 Syöpäsäätiö julkaisi ensimmäisenä maailmassa sovelluksen syövän kustannusten vuosittaiseen seurantaan yhden maan alueella. Syöpäsäätiön yhdessä Nordic Healthcare Groupin kanssa luoma sovellus tarjoaa pohjan maan yleisimpiin kuuluvan sairauden hoidon kehittämiselle. Palvelun tarkoituksena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille, päättäjille, medialle ja ylipäänsä kansalaisille ajantasaista tietoa syövän kokonaiskustannuksista. Lisäksi Nordic Cancer Union (Pohjoismaiden syöpäunioni) päätti 2018 toteuttaa pohjoismaisen vertailevan tutkimuksen syövän hoidon kustannuksista.

Syöpäjärjestöt edistää hyvää elämää syövästä huolimatta

Hyvä elämä syövästä huolimatta -kärkihankkeen tavoitteina on ollut luoda toimintamalli, jossa Syöpäjärjestöt on potilaan ja läheisen rinnalla kulkija. Toimintamallissa turvataan se, että potilas ja hänen läheisensä päätyvät oikean tiedon lähteille ja saavat tarvitsemansa tuen syövän joka vaiheessa. Syöpäjärjestöt halutaan vakiinnuttaa luontevaksi osaksi potilaan koko hoitoketjua.
Kärkihankkeen aikana on mm. laadittu vertaistukihenkilöiden ja saattohoidon tukihenkilöiden koulutusohjelma ja toimintaohjeet, joissa huomioiden myös läheisten tarpeet. Tulevana vuonna hankkeessa jatketaan mm. läheisten virtuaalisen vertaistukitoiminnan kehittämistä.

Syöpäjärjestöt vahvistaa syöpätutkimusta

Suomen Syöpärekisterin oman tutkimuksen ja tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää väestöpohjaisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja syövän ehkäisyyn, varhaiseen diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvän terveyspoliittisen päätöksenteon tueksi. Toisena tavoitteena on myös kehittää Syöpärekisterin palveluita tutkijoille ja muille käyttäjille asiakasystävällisemmiksi ja eri kohderyhmien tarpeet huomioon ottaviksi. Hankkeen konkreettisina tuotteina kehitetään mm. vuorovaikutteisia raportteja ja verkkopohjaisia kyselytyökaluja. Näiden avulla voidaan vastata tutkijoiden ja muiden käyttäjien kysymyksiin entistä nopeammin.

Syöpärekisterin oma tutkimusstrategia ohjaa tutkimuksen päälinjoja. Keskeisiä ovat sellaiset tutkimusaiheet, joilla on huomattava väestötason merkitys ja joita voidaan soveltaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Oma tutkimus keskittyy erityisesti tutkimusaiheisiin, joita ei muualla tutkita tai joihin muualla ei ole vaadittavaa osaamista.

Suomalaisen syöpätutkimuksen tason parantaminen

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa toimeenpanevan kärkihankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020). Saavutimme tavoitteen etuajassa: syksyllä 2018 säätiön apurahajaon kokonaissumma ylitti 7 miljoonan euron rajan. Summa sisältää myös Suomen Syöpäyhdistyksen rahastoista maksetut apurahat. Syöpäsäätiö toi lisäksi 70-vuotisjuhlavuotenaan vahvasti esille valtion tuen pienenemisen yliopistosairaaloissa tehtävään terveyden tutkimukseen ja teetti syöpätutkijoiden rahoitustilanteesta kyselyn.