Siirry suoraan sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusta koskevasta esityksestä

(lausunto on toimitettu lausuntopalvelussa, jossa kommentit toivottiin pykäläkohtaisesti)

3 § Avustettava toiminta

Kannatamme esitettyä pykälää. Viittaus siihen, että avustettavan toiminnan tulee tukea yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteutumista, on hyvä lisäys nykytilanteeseen nähden.

Koska avustukset ovat erittäin keskeinen osa monien sote-järjestöjen rahoitusta, on tärkeää, että pykälään on selkeästi kirjattu, että rahoituksen kokonaistasossa huomioidaan yleinen kustannustason kehitys. Rahoitustason vakaus on olennaisen tärkeää kansalaisyhteiskunnan toimivuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä monille ihmisryhmille tärkeiden tukimuotojen toteutumisen kannalta. Siksi pidämme tärkeänä, että rahoituksen ennakoitavuutta ja toiminnan kehittämistä varten perustetaan parlamentaarinen työryhmä, jota esitetään valtiosihteeri Haapaniemen johdolla toimineen työryhmän yhteisymmärrysmuistiossa. Olisi hyvä, että neuvottelukunnan perustaminen varmistettaisiin säädöstasolla. On myös tärkeää, että neuvottelukunnassa olisi parlamentaarisen edustavuuden lisäksi riittävä järjestökentän edustus.

On hyvä, että pykälän 3 perusteluissa todetaan, että mikäli rahoituksen kohdentamista jouduttaisiin määrärahojen vähentyessä priorisoimaan, valtionavustuksia myönnettäisiin lähtökohtaisesti yleisavustuksiin. Tämä on tärkeä linjaus yhdistysten toimintaedellytysten ja jatkuvuuden kannalta sekä siksi, että se vahvistaa järjestöjen autonomiaa ja päätösvaltaa toiminnastaan.

 

4 § Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Esitetyt kirjaukset Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta ovat perusteltuja. Pidämme kuitenkin tärkeänä sen varmistamista, että avustusvaroja ei käytetä valmisteluhallinnon kustantamiseen.

Yleisesti ottaen pidämme kannatettavana sitä, että kaikkien edunsaajien osalta siirryttäisiin kohti yhtenäisempää avustusvalmistelua. On tärkeää, että mahdollisimman pikaisesti selvitetään yhteisen avustuskeskuksen hyödyt, haitat ja toimintaedellytykset, kuten parlamentaarisessa yhteisymmärrysmuistiossa esitetään. Tavoiteltavaa olisi, että avustuksiin liittyvät ehdot koskien esimerkiksi toiminnan raportointia olisivat mahdollisimman yhteneväiset eri toimintasektoreilla.

 

6 § Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta

Kannatamme kirjausta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta. On hyvä, että laintasoisesti on kirjattu järjestöjen mahdollisuudesta olla mukana vaikuttamassa avustusten strategisiin tavoitteisiin ja rahoituksen painopisteisiin. Sen sijaan esitämme vielä arvioitavaksi, onko neuvottelukunnan alainen arviointi- ja avustusjaosto tarpeellinen, koska sillä ei näytä olleen vaikutusta ministeriön päätöksentekoon.

 

7 §  Valtionavustuksen määrä

On erittäin hyvä, että lain tasolla selkeästi lukee, että avustus voi kattaa avustettavan toiminnan kokonaiskustannukset täysimääräisesti.

 

Muita huomioita ja kommentteja

On erittäin tärkeä varmistaa, että muuttuva rahoitusjärjestelmä mahdollistaa yhdistysten ja säätiöiden varainhankinnan. Mahdollinen varainhankinta ei saa vaikuttaa yhdistykselle tai säätiölle annettavan avustuksen suuruuteen. Lisäksi järjestöille tulee sallia läheisesti niiden perustarkoitukseen liittyvän oman toiminnan kohtuullinen tuotto ilman automaattisia leikkauksia avustuksiin.