Siirry suoraan sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Lausunnot toimitettiin lausuntolomakkeella. Alla on lomakkeen kysymys ja siihen antamamme vastaus.

4 luku Asiakasasiakirjojen käsittely 

Onko 4 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen? 

Vastaus: Ei

Perustelut:

20 § esitetyssä muodossaan ei ole realistinen Suomen Syöpärekisterin toiminnan kannalta. Kanta-palvelu ei tule sisältämään kaikkea sellaista tietoa, jota tarvitaan syöpäilmaantuvuuden ja syövän ajallisten muutosten seuraamiseksi tai syöpäseulontojen tilastoinnin ja seulontojen vaikuttavuuden tutkimiseksi.

Esimerkiksi Valtioneuvoston asetus seulonnoista (STM 339/2011, 908/2018, 752/2021) lähtee siitä, että väestön syöpäseulontojen tiedot tulee toimittaa koko seulontaketjun ajalta eli kutsujen lähettämisestä mahdolliseen jatkotutkimustulokseen (ml. syöpädiagnoosi) saakka. Tämä on välttämätöntä seulontojen laadun ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Seulontojen kohteena on pääasiassa terve väestö, joten Kanta-palvelusta ei käsittääksemme ole mahdollista saada tarvittavia tietoja. Lisäksi seulontaketjun eheys tulisi esitetyssä mallissa olemaan haaste, koska ketjun eri vaiheissa on useita toimijoita, joiden tiedot on voitava linkittää keskenään. Myös väestön muuttoliike aiheuttaisi haasteita ketjun eheydelle. Kanta-palvelun käyttäminen tiedonlähteenä romahduttaisi mahdollisuuden tutkia seulontakattavuutta, prosessin laadukkuutta ja seulontojen vaikuttavuutta. Lisäksi tiedot puuttuisivat kokonaan niistä henkilöistä, jotka eivät kutsusta huolimatta osallistu seulontaan. Osallistuvuuden seuraaminen on tärkeä seulonnan laatuindikaattori, joten tämän tiedon saannin turvaaminen on varmistettava.

Syöpätautien tilastoinnissa on myös haasteita, jos tiedonsaanti jää Kanta-palvelun varaan. Nykyinen käytäntö perustuu siihen, että potilaasta saadaan tietoa useista riippumattomista lähteistä: patologian laboratorioista määritettyjen poimintakriteerien perusteella ja hoitavan tai toteavan tahon syöpäilmoituskoosteina. Koostaminen on tärkeää, koska toteamisvaiheessa henkilölle voi tulla useita alustavia diagnooseja tai jopa lopulta virheellisiksi osoittautuvia diagnoosikirjauksia. Syövän toteamisvaiheen tiedot tulee siis tarkistaa, koostaa niistä varsinainen syöpädiagnoosi sekä liittää mukaan toteamisvaiheen erikseen määritellyt tiedot, kuten toteamisaika, toteamistapa ja levinneisyys. Mikäli tiedot tulisivat Kanta-palvelusta, niitä ei validoitaisi eikä myöskään hahmottuisi, mikä diagnoositiedoista olisi oikea. Tärkeää on myös turvata patologian tietojen suora saatavuus sen alkuperäisestä lähteestä, jolloin Syöpärekisterin vuosikymmeniä hiottu prosessi ei vaarannu.  Syöpärekisterissä on tarve myös erottaa vanhan syövän uusiutuma uudesta syövästä kansainvälisten rekisteröintikäytänteiden mukaisesti.

Pykälää ei ole mahdollista soveltaa syöpä- tai seulontatilastointiin, mikäli sen halutaan jatkuvan nykyisellään. Kanta-palvelu ei mahdollista väestötason ilmiöiden tutkimista ja seuraamista.

 

Liitelait

Lakiehdotuksessa (Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta) esitetään, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen olisi toteutettava tiedonkeruunsa palvelunantajilta ensisijaisesti Kanta-palvelujen avulla. Palvelunantajilla ei olisi velvollisuutta toimittaa THL:lle erikseen tietoja, jotka se voisi saada Kanta-palveluista. Toimeenpanolle olisi siirtymäaikaa 31.12.2026 saakka. Tietorakenteet olisi yhdenmukaistettava 31.12.2023 mennessä. Onko ehdotus mielestänne kannatettava?

Vastaus: Ei

Perustelut:

Esitys on erittäin huolestuttava väestötason ilmiöiden tutkimisen kannalta. Kanta-palvelusta saatavilla yksittäisillä potilastiedoilla ei ole mahdollista tehdä sellaista väestötason syöpä- ja seulontatutkimusta, jota Suomen Syöpärekisteri tekee – ja johon on lakisääteinen velvollisuus. Väestötason rekisteritutkimukset tarvitsevat kokonaisvaltaista tietoa potilaasta läpi hoitopolun tai seulottavasta koko seulontaketjun ajan. Tällaista tietoa ei saa Kanta-palvelusta.

Syöpärekisteröinnillä pystytään arvioimaan suomalaista syöpätaakkaa, syöpien jakaantumista diagnooseittain, ihmisryhmittäin ja alueittain sekä havaitsemaan syöpään liittyviä alueellisia ja sosio-ekonomisia eroja. Rekisteröinnin perusteella voidaan myös tehdä arvioita syöpätapausten määrän kehittymisestä. Syöpäseulontojen rekisteröinti puolestaan antaa tietoa seulontakattavuudesta ja seulontojen vaikuttavuudesta sekä auttaa kehittämään suomalaisia seulontaohjelmia. Tämä on koko yhteiskunnan kannalta merkittävää ja vaikuttavaa toimintaa.

Suomen Syöpärekisterillä on tällä hetkellä THL:n kanssa laaditut, hiljattain päivitetyt tietomallit, joiden perusteella tarvittavat tiedot kerätään rakenteisina. Näitä malleja ei ole mahdollista yhdenmukaistaa Kanta-palvelun kanssa, varsinkaan esitetyn siirtymäajan puitteissa.

Esitämme, että lakiesitystä muutetaan niin, että nykyisenkaltainen tiedonkeruu syöpä- ja syöpäseulontarekisteröintiä varten jatkuu vähintään niin pitkään, kunnes voidaan osoittaa, että Kanta-palvelu mahdollistaa myös väestötason rekisteritietojen keruun ja tutkimuksen.

 

Onko palveluntarjoajan palvelun päättymiseen liittyvää selkeää ja ymmärrettävää? [huom. kysymyksestä puuttuu jokin sana]

Vastaus: Kyllä

Näkemyksiä:

Suomen Syöpäyhdistyksen hallussa on muutaman jo aiemmin toimintansa lopettaneen klinikan ja laboratorion aineistot ja potilastiedot. Toivomme, että myös nämä voidaan toimittaa kyseisen hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin rekisterinpitoon. Esitämme siis, että pykälää 16 sovelletaan tarvittaessa myös taannehtivasti.