Siirry suoraan sisältöön

Lausunto: Laki tupakkalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Viitteet: VN/572/2020 ja STM011:00/2020

Lausunto: Laki tupakkalain muuttamisesta

Syöpäjärjestöt on tutustunut luonnokseen laiksi tupakkalain muuttamisesta ja toteaa siitä seuraavaa:

Tupakka on suurin yksittäinen syövän aiheuttaja: joka kolmas syöpä johtuu tupakasta. Joka toinen tupakoitsija kuolee johonkin tupakkasairauteen, jos ei lopeta tupakointia. Tupakka ja tupakansavu sisältävät useita tuhansia erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joista useampi sata on ihmiselle haitalliseksi tunnistettua ja noin 70 aiheuttaa syöpää. Passiivinen tupakointi aiheuttaa pitkälti samoja terveyshaittoja kuin tupakointi.

Maailman terveysjärjestön kansainvälisessä tupakkapuitesopimuksessa todetaan seuraavasti: ”Savukkeet ja muutamat muut tupakkaa sisältävät tuotteet on tarkoin suunniteltu sellaisiksi, että ne aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta ja että monet niiden sisältämät yhdisteet ja niiden savu ovat farmakologisesti aktiivisia ja myrkyllisiä, muuttavat perimää ja aiheuttavat syöpää.”

Syöpäjärjestöjen mielestä Sosiaali- ja terveysministeriössä toimineen tupakka- ja nikotiinipoliittisen kehittämisryhmän esitykset (Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, STM-raportti 21/2018) ovat erinomainen pohja esitetylle tupakkalain uudistamiselle. Olemme tyytyväisiä, että lakiesityksen valmistelun tukena on käytetty ehdotuksia, joita kehittämistyöryhmä esitti mietinnössään.

Syöpäjärjestöt pitää hyvänä, että tupakkalain määritelmiin lisätään kuumennettavat tupakkatuotteet. Lisäksi on varmistettava, että myös kaikki muut tupakkaa tai nikotiinia sisältävät toksiset ja addiktiiviset tuotteet ovat sääntelyn piirissä aina joko tupakkalaissa tai lääkelaissa, varautuen myös sellaisten tupakka- ja nikotiinituotteiden sääntelyyn, jotka eivät vielä ole markkinoilla.

Nykyisin lääkelain piirissä olevien nikotiinikorvaustuotteiden kirjo on kasvamassa sekä raja toksisten ja addiktiivisten tuoteiden ja korvaushoitottuotteiden välillä on hämärtymässä. Lääkelain piirissä olevien tuotteiden sääntelyä tulee tarkastella uudelleen omana kokonaisuutenaan mukaan lukien niiden sallitut makuaineet ja nikotiinipitoisuudet, markkinoinnin kielto, esilläpito sekä mahdollisesti myyntipaikkojen rajoitus.

Lakiesitykseen sisältyvä makuainelisäys on tärkeä, koska makuaineiden avulla houkutellaan nuoria käyttäjiksi. Makuainekiellon tulisi koskea myös nikotiinikorvaustuotteita ja asiasta olisi säädeltävä tältä osin myös lääkelaissa.

On tervetullut muutos, että sähkösavukkeista, täyttösäiliöistä ja höyrystettäväksi tarkoitetuista nikotiinittomista nesteistä on lakiesityksen mukaan tehtävä ennakkoilmoitus. Tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden kieltäminen on tärkeää nuorten suojelemiseksi tupakka- ja nikotiinituotteilta. Syöpäjärjestöt pitää lakiesitystä täyttösäiliön ja nikotiininesteen ulkoasusta hyvänä ja nikotiininesteiden värin säätelyä tärkeänä.

Siirtyminen tuotemerkittömiin pakkauksiin

Tupakka- ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta voidaan vähentää siirtymällä tuotemerkittömiin pakkauksiin. Uudenlaiset tuotemerkittömät pakkaukset ovat tutkitusti tehokas keino vähentää tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä myönteisiä mielikuvia erityisesti niiden ihmisten parissa, jotka eivät käytä tupakka- ja nikotiinituotteita. EU:n tupakkatuotedirektiivi ja WHO:n tupakkapuitesopimus (FCTC) suosittelevat yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa. Tupakkatuotteiden yhdenmukaiset pakkaukset on otettu käyttöön esimerkiksi Australiassa, Norjassa, Ranskassa, Britanniassa, Irlannissa, Uusi-Seelannissa ja Unkarissa.

Syöpäjärjestöt pitää tehtyä esitystä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakollisista ja sallituista merkinnöistä pääasiallisesti hyvänä, mutta esittää harkittavaksi tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin myös tupakoinnin lopettamisen tuen antavien tahojen tai tukisivustojen yhteystietoja. Useissa Euroopan maissa, joissa on otettu käyttöön EU:n tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n tupakkapuitesopimuksen suosittelema pakkausten yhdenmukainen ulkoasu, on pakollisten varoitusten ja lopettamista koskevan verkko-osoitteen lisäksi esillä myös puhelinnumero, josta saa tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten muun ulkoasun osalta pidämme esitystä perusteltuna. Savukkeen ja sähkösavukkeen sekä täyttösäiliöiden ulkoasun osalta esitys on kannatettava. Esityksen tulee koskea myös kuumennettava tupakkatuotteita.

Etämyynnin kieltoa koskeva lakiteksti on muutoin hyvä, mutta kieltoon tulisi sisällyttää myös nikotiinittomat sähkösavukkeisiin tarkoitetut makunesteet. Maahan etäviestimen välityksellä hankittujen tuotteiden kiellon esitys on kannatettava. Lisäksi olisi syytä kieltää myös nikotiinittomien tunnusomaisia makuja sisältävien sähkösavukenesteiden etäostaminen sekä nikotiinia sisältävien tuotteiden, kuten nikotiinipussien, etäostaminen riippumatta siitä kuuluvatko ne ominaisuuksiensa puolesta lääkelain piiriin vai eivät.

Tupakan ja nuuskan matkustajatuonti

Matkustajatuonnin määrällisten rajojen osalta Suomen tupakkalaissa on syytä soveltaa EU:n sallimia alempia tupakkatuotteiden matkustajatuontirajoja eli direktiivin 2007/74 artikla 8:ssa mainittuja: 40 savuketta, 20 pikkusikaria, 10 sikaria ja 50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä on EU:n sallimat korkeimmat mahdolliset tuontimäärät.

Tupakkatuotteiden matkustajatuonnin määrällisten rajojen muutoksella on merkittävä vaikutus kansanterveyteen ja valtiontalouteen. Nykyinen tupakkatuotteiden korkeiden matkustajatuontimäärien salliminen voidaan nähdä taloudellisena tukena Ahvenanmaalle tai Suomen lipun alla oleville laivayhtiöille. Mikäli laivayhtiöt tarvitsevat lisätukea nykyisten lisäksi (Riipinen et al 2019: Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus) niin tukeen on syytä löytyä kansanterveyden kannalta vähemmän haitallisia keinoja kuin verottomat tupakkatuotteet.

Nuuskan matkustajatuonnin osalta Suomen sallimat nykyiset määrät 1000 g/vuorokausi ovat moninkertaisia esimerkiksi Tanskan (750 grammaa kolmessa kuukaudessa) ja Viron (50 grammaa) sallimiin määriin.

Nykyinen 1000 grammaa salliva lainsäädäntö vie uskottavuutta koko nuuskan myyntikiellolta tilanteessa, jossa nuuskaa kohdennetaan erityisesti nuorille erilaisin nuoria houkuttelevin maun, pakkauksin ja aiempaa huomaamattomimpien nuuskapussien avulla ja samalla nikotiinimäärät on osassa tuotteista nostettu akuuttia myrkytystä aiheuttaville tasoille (Salokannel ja Ollila 2021: Snus and Snus-like Nicotine Products Moving Across Nordic borders: Can Laws Protect Young People?).

Nykyinen Ahvenanmaan tupakkalaki rikkoo EU-lakia eikä EU:n tuomioistuimen tätä koskevaa päätöstä (Case C-343/05) ole toimeenpantu. Suomen lipun alla olevien laivojen nuuskanmyynti on tuomioistuimen päätöksen perusteella lopetettava kokonaan ja välittömästi (kts myös Salokannel ja Ollila 2021). Nuuskan myynti Suomen lipun alla on lopetettava, jolloin on myös suomalaisten laivayhtiöiden etu etteivät suuret nuuskan maahantuontimäärät aseta Ruotsin ja Suomen lipun alla olevia laivoja kovin eriarvoiseen asemaan Ruotsin lipun alla olevilta laivoilta ostettavissa oleviensuurten nuuskamäärien osalta.

Esilläpitokielto on tärkeä osa tehokasta tupakoinnin ehkäisyä. Esilläpitokiellon tulisi koskea myös myyntiä kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävällä Suomen lipun alla kulkevalla aluksella. Lisäksi on valmisteltava lakiesitys, jonka mukaisesti myös nikotiinikorvaustuotteet kuuluvat esilläpidon piiriin, etenkin mikäli niiden myynti jatkossa sallitaan muualla kuin apteekeissa. Hintahyvityksen kiellon osalta aiempi pykälä 70 on syytä pitää nykyisellään.

Savuttoman asuin-, työ- ja opiskeluympäristön turvaaminen

Työpaikkojen tupakointikielto tuli voimaan vuonna 1995 ja ravintolatupakoinnin kielto siirtymäajan jälkeen 2009. Yleiset tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttökiellot ovat tärkeitä sekä passiivisen altistumisen ehkäisemiseksi että nuorten ja lasten mallioppimisen vuoksi. Väestön suojaaminen ympäristön tupakansavulta on välttämätöntä erityisesti työtilanteissa, joissa työntekijä ei voi aina omalla päätöksellään valita savutonta työympäristöä.

Syöpäjärjestöt ehdottaa, että tupakkalakiin palautetaan tupakkalaissa aiemmin ollut säädös: ”Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen aine, jolta suojaamiseen työssä noudatetaan työturvallisuuslakia (299/958) ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä, jollei tästä laista muuta johdu.”

Erityisesti nuorten keskuudessa on yleistynyt tapa ottaa suuhunsa käytettyjä nuuska- tai nikotiinipusseja. Ehdotettujen säädösten tulisi ulottua sisältämään kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet alueilla, joissa nuoret ja lapset erityisesti kokoontuvat, kuten leikkipuistoissa ja uimarannoilla. Oppilaitoksissa tulee kieltää myös kaikkien toksisesten ja addiktiivisten tupakkatuotteiden, mukaanlukien nikotiinipussien, käyttö.

Tupakkalain valvontamaksut on pääasiallisesti hyvä ehdotus, mutta valvontamaksut vaikuttavat suuruudeltaan vähäisiltä.

Kannatamme asuntoyhtiöiden mahdollisuutta kieltää tupakointi asuntoyhtiön hallitsemilla yhteisillä ulkotiloilla.

Lisäksi on huomioitava, että savu kulkeutumista asuintilasta toiseen on vaikea estää rakenteellisin toimin. Altistuminen tupakansavulle omassa kodissaan ja pihalla häiritsee ja huolestuttaa saukkaita suuresti ja perustelluista syistä. Tämän vuoksi tulisi tupakointi voida estää tarvittaessa myös asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa ja parvekkeilla asuntoyhteisön enemmistöpäätöksellä.

Muuta kommentoitavaa esityksestä

Uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden kehittäminen on ollut vilkasta ja vaarana on, että säätely jää jälkeen uusien tuotteiden osalta. Tupakkalaissa olisi pystyttävät riittävästi varautumaan uusiin tuotteisiin varmistaen, että kaikki tupakkaa- ja/tai nikotiinia sisältävät tuotteet kuuluvat joko lääkelain tai tupakkalain piiriin. Uusille tuotteille näyttä olevan tyypillistä se, että niihin liitetään erityisesti nuoria miellyttäviä makuja; lisäksi esimerkiksi nikotiinipusseissa on myrkyllisen määrän nikotiinia omaavia tuotteita.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuotteisiin, jotka ovat tupakkalain ja lääkelain välimaastossa, mukaan lukien tuotteet, joiden väitetään auttavat tupakasta vieroittautumisessa, mutta jotka itse asiassa saavat aikaan nikotiiniriippuvuutta. Nikotiinikorvaustuotteiden osalta olisikin syytä säädellä niiden makuja sallien vain tupakan maun sekä säätää niille joko esilläpitokielto tai myynti vain apteekeista.

Syöpäjärjestöt esittää, että tupakka- ja nikotiinipoliittisen kehittämisryhmän esitys tupakkatuotteiden myynnin ikärajan nostosta 20 ikävuoteen sisällytetään tupakkalain uudistukseen.

Syöpäjärjestöt haluaa nostaa esille tupakkavierotuksen, joka ei kuulu tupakkalain piiriin. Haluamme painokkaasti todeta, että tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroituspalveluiden turvaaminen osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän peruspalveluja on tärkeää, jotta tupakkalain tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön päättymisestä vuoteen 2030 mennessä on mahdollista. Kiitämme uutta päihde- ja riippuvuusstrategiaa siitä, että erilaiset kansalaisjärjestöt huomioidaan merkittävinä yhteistyökumppaneina päihdehaittojen vähentämisessä.