Vertaistukihenkilöt

Syöpäjärjestöjen tukihenkilö auttaa syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään sairauden eri vaiheissa. Tukihenkilö voi olla itse sairastanut syövän, syöpäpotilaan läheinen tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut toimimaan syöpäyhdistyksen tukihenkilönä.

Tukihenkilö on sitoutunut Syöpäjärjestöjen toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin sekä antanut vaitiololupauksen. Tukihenkilö voi toimia sairastuneen tai läheisen tukena sairauden eri vaiheissa vertaistukihenkilönä, saattohoidon tukihenkilönä tai arjen ystävänä. Syöpäjärjestöt kouluttaa tukihenkilöt.

Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt vastaavat oman alueensa tukihenkilötoiminnasta.

Tule vapaaehtoiseksi

Vertaistukihenkilö

Saman kokenut osaa joissain tilanteissa parhaiten auttaa syövän kanssa kamppailevaa. Vertaistukihenkilö osaa tukea oikealla tavalla, kuunnella ymmärtäen ja kysyä oikeat kysymykset. Vertaistukihenkilö muistaa, miltä sairaus kehossa tuntuu ja mitä tunteita sairaus herätti. Hän tunnistaa ajatukset, joita sairastuneen tai läheisen päässä pyörii.

Vertaistuella on tärkeä paikka ammattilaisten tekemän työn rinnalla. Syöpäjärjestöillä on useita vertaistukihenkilöitä, jotka auttavat ja tukevat sairastunutta ja hänen läheisiään.

Vertaistukihenkilö on itse syövän sairastanut ja siitä parantunut henkilö, kroonista syöpää sairastava tai syöpää sairastaneen läheinen.

Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukihenkilöitä ja järjestää heille säännöllisesti toiminnanohjauksellisia tapaamisia ja koulutusta.

Koulutuksessa vertaistukihenkilö saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän osaa kohdata syöpään sairastuneen tai tämän läheisen. Koulutuksen käynyt osaa tukea ja rohkaista tuettavaa. Tavoitteena on, että tuettava pystyisi ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja että hän voisi olla entistä tyytyväisempi omaan elämäänsä.

Vertaistukihenkilö tukee avun tarvitsijaa maksutta ja tukea tarvitsevan tarpeiden mukaan. Vertaistukihenkilöt eivät ota kantaa hoitoihin tai lääketieteellisiin kysymyksiin. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja etenevät tuettavan toivomalla tavalla. Toiminta perustuu tuettavan ja tukijan tasavertaisuuteen, solidaarisuuteen ja keskinäiseen ymmärrykseen.

Vertaistukea voi antaa kasvokkain, puhelimessa tai verkossa. Vertaistukihenkilön voi tavata kahden kesken tai pienryhmässä. Vertaistukiryhmiä vetää koulutettu vertaistukiryhmän ohjaaja. Ryhmiä järjestetään muun muassa eri teemoista, eri-ikäisille ja eri syöpää sairastaville. Ryhmässä voi halutessaan kertoa omista kokemuksistaan. Aktiivinen kuuntelu on tärkeä osa vertaistukea.

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoito on kuolemaa lähestyvien ihmisten hoitoa. Kun toivoa paranemisesta ei ole, tavoitteena on helpottaa oireita, lievittää kipuja ja helpottaa potilaan sekä omaisten ahdistusta ja tukea hyvää elämän loppuvaihetta.

Potilas voi toivoa saattohoitoon vapaaehtoista tukihenkilöä, jos hänellä on vähän läheisiä tai hän muista syistä haluaa lisäapua. Saattohoidon tukihenkilö täydentää läheisten ja ammattilaisten antamaa tukea.

Vapaaehtoiset voivat auttaa käytännön asioissa, avustaa esimerkiksi ruokailussa tai olla turvana ja seurana. Läheiselle tukihenkilö voi antaa mahdollisuuden tarpeellisen lepotaukoon tai tarjota keskustelukumppanin, jonka kanssa käydä läpi tunteita.

Saattohoitokodit ja syöpäyhdistykset kouluttavat saattohoidon vapaaehtoisia. Saattohoidon vapaaehtoisille järjestetään säännöllisiä toiminnanohjauksellisia tapaamisia. Vapaaehtoiset valitaan tarkasti, sillä saattohoidon tukihenkilönä toimiminen on raskasta myös vapaaehtoiselle. Koulutuksen aikana on mahdollista miettiä puolin ja toisin, onko juuri saattohoito oikea vapaaehtoistyön muoto.

Arjen ystävä

Arjen ystävä tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa, kuuntelee ja kulkee rinnalla. Yhdessäolo rakentuu potilaan toiveiden mukaisesti. Arjen ystävä voi olla kuka tahansa, joka haluaa olla tukemassa sairastuneen arjen sujuvuutta ja tasapainoa.

Myös vertaistukitoiminnasta on luonteva siirtyä arjen ystäväksi silloin, kun omasta sairaudesta on kulunut jo useita vuosia.

Arjen ystävä voi auttaa syöpää sairastavan arjessa esimerkiksi lähtemällä kävelylenkille potilaan kanssa, tulemalla mukaan lääkärikäynnille tai auttamalla kauppaostosten tekemisessä.

Tukisuhde potilaaseen perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä kouluttaa arjen ystäviä.

Kokemuskouluttaja

Kokemuskouluttaja on pitkäaikaissairauden kokenut, vammainen tai hänen läheisensä. Kokemuskouluttaja jakaa omaa kokemustietoaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Kokemuskouluttaja tarjoaa näkökulman siitä, mitä sairastuminen tarkoittaa yksilötasolla ja millaisia asioita sairaus tuo ihmisen elämään.

Syöpäjärjestöillä on useita kokemuskouluttajia. Suomessa kokemuskoulutusta on viime vuosina kehitetty valtakunnallisesti. Syöpäjärjestöt on mukana kokemuskoulutusverkostossa, johon kuuluu eri sairaus- ja vammaisryhmiä edustavia yhdistyksiä ja liittoja.

Lisätietoa kokemuskouluttajan tehtävistä ja koulutuksesta saa syöpäyhdistyksiltä ja kokemuskoulutus.fi-verkkosivuilta.

Tukihenkilötoiminnan periaatteet

Järjestökentällä toimii vapaaehtoisia mitä erilaisimmissa tehtävissä. Syöpäjärjestöt ottaa ilolla vastaan vapaaehtoisten avun.

Syöpäjärjestöjen vapaaehtoinen on sitoutunut toimimaan järjestön periaatteiden, sääntöjen ja arvojen mukaisesti.

Halu auttaa on tärkeä asia, mutta on myös välttämätöntä ymmärtää, että tukitoiminta tapahtuu tuettavien ehdoilla. Tuettavan tahtoa on kunnioitettava, vaikka oma ajatus tai kokemus asiasta olisi erilainen.

Toinen tärkeä lähtökohta on luottamuksellisuus. Vaikka vapaaehtoinen kuulisi tehtävässään kuinka mielenkiintoisia tai koskettavia asioita tahansa, niitä ei voi kertoa eteenpäin.

Erityisesti sairastuneiden kohtaamisessa on tärkeää kuunnella ja olla läsnä kiireettömästi, ei esitellä omia mielipiteitään. Esimerkiksi tuettavien hoitoon tai lääkitykseen ei pidä puuttua, eikä vapaaehtoinen voi ottaa heiltä vastaan taloudellista korvausta. Ihmisiä tulee kohdella arvostavasti ja tasavertaisesti heidän tilanteestaan tai taustastaan riippumatta.

Vastavuoroisesti Syöpäjärjestöt sitoutuu tukemaan vapaaehtoisia. Syöpäjärjestöt

  • antaa ihmisille riittävät valmiudet tehtävänsä hoitamiseen viestinnän ja koulutuksen avulla
  • tarjoaa tukea ongelmatilanteiden selvittelyyn ja työn kehittämiseen
  • kohtelee vapaaehtoisia kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja luottamuksellisesti
  • valitsee oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin

Vapaaehtoista ei saa pakottaa tai antaa hänelle tehtävää, johon hän ei ole sopiva. Syöpäjärjestöt pyrkii huolehtimaan siitä, että vapaaehtoinen ei kuluta itseään loppuun tehtävässään.

Vapaaehtoistyö ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä. Siksi vapaaehtoinen saa määritellä osallistumisensa määrän, laadun ja ajan. Vapaaehtoisen on kuitenkin pidettävä kiinni lupaamistaan asioista.

Vapaaehtoistyössä on kyse vuorovaikutuksesta syöpää sairastavien, heidän läheistensä, vapaaehtoisten ja Syöpäjärjestöjen välillä. Sairastuneiden tarpeet ohjaavat toimintaa, mutta vapaaehtoistyön kehittäminen edellyttää kaikkien osapuolten kuulemista ja osallistumista. Parhaimmillaan työ on mielekästä ja palkitsevaa kaikille.