Ohjeita apurahan saajalle

Apurahojen maksaminen

Yleisiä ohjeita

 • Tutkimusapurahaa voi käyttää vain hakemuksessa olleen budjetin mukaisiin kuluihin. Mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista tulee sopia kirjallisesti Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.
 • Tutkimusapurahan ensimmäinen erä maksetaan myöntämisvuoden joulukuussa. Toinen erä maksetaan seuraavana vuonna alkusyksystä edistymisraporttia vastaan.
 • Apurahan saajat saavat myöntämiskirjeen mukana ohjeen mm. sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
 • Apurahan saajan tulee tehdä ilmoitus verottajalle, mikäli hän maksaa apurahaa ryhmänsä jäsenille. Näiden tutkimusryhmän jäsenten nimien tulee näkyä hakemuksessa ja myöhemmissä julkaisuissa. Poikkeustapauksessa tutkimusryhmään voidaan liittää uusia nimiä jälkikäteen. Asiasta sovitaan erikseen Syöpäsäätiön kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, ettei verotonta apurahaa käytetä avustavan henkilökunnan palkkoihin.
 • Verohallituksen päätöksen mukaisesti Syöpäsäätiö ilmoittaa verottajalle kaikista myöntämistään vähintään 1000 euron apurahoista. Tätä ilmoitusta varten keskustoimisto tarvitsee saajan henkilötunnuksen.
 • Matka-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, ja ne maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle pankkitilille

Tilitiedot

 • Apuraha maksetaan pääsääntöisesti yliopistojen tai vastaavien organisaatioiden tileille.
 • Apurahan saaja ilmoittaa tutkimusapurahan tilinumeron ja viitetiedot Syöpäsäätiölle lomakkeella.

Maksatusaikataulut

 • Suurapurahat maksetaan 4 – 6 erässä: ensimmäinen erä allekirjoitetun sitoumuksen perusteella ja seuraavat erät kahdesti vuodessa edistymisraportin perusteella.
 • Yksivuotisen apurahan ja väitöskirja-apurahan ensimmäinen erä maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Toisen erän maksamisen edellytyksenä on, että viimeistään apurahan myöntämistä seuraavan vuoden apurahojen hakuajan loppuun mennessä annetaan uuden apurahahakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selonteko tutkimuksen edistymisestä.
 • Jos apurahan saaja ei hae uutta apurahaa, toimittaa hän vapaamuotoisen raportin tutkimuksen etenemisestä elokuun loppuun mennessä, jolloin apurahan toinen erä laitetaan maksuun.
 • Kaksivuotinen apuraha maksetaan kuten yksivuotinenkin, mutta tilitys noudattaa suurstipendin ohjeita: ensimmäinen erä apurahasta maksetaan myöntämisvuonna allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Toinen erä maksetaan seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä annettavaa vapaamuotoista väliraporttia vastaan.
 • Epidemiologisen tutkijan toimen saajalle maksetaan palkkaa. Palkka määräytyy valitun tutkijan pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Tutkijantoimen saajan on raportoitava tutkimuksensa edistymisestä muiden apurahan saajien tapaan.

Loppuselvitys ja -tilitys

 • Vaikka apurahaa olisi vielä käyttämättä, tulee saajan raportoida tutkimuksen edistymisestä tietyssä määräajassa.
 • Loppuselvitys ja -tilitys on tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Loppuselvityksen ja -tilityksen aikataulu riippuu siitä, missä ajassa apuraha on käytetty.
 • Loppuselvityslomake löytyy pdf-tiedostona tämän sivun alalaidasta.
 • Tilitys tapahtuu alkuperäiskuitein ja/tai -tiliottein tai apurahan maksuliikennettä hoitavan tiliviraston (esimerkiksi yliopiston) raportteihin viittaamalla.
 • Raporttien lisäksi apurahan saajan on: 1. Täytettävä loppuselvitys- ja tilityslomake, ja palautettava se määräaikaan mennessä Syöpäsäätiölle. 2. kirjoitettava tutkimuksen edistymisestä ja eriteltävä raporttiin rahankäyttö. 3. Kirjoitettava matkaraportit apurahalla tehdyistä matkoista ja liitettävä raporttiin tieto matkoihin osallistuneista henkilöistä ja siitä, miten kyseinen matka liittyy Syöpäsäätiön tukemaan tutkimukseen.
 • Tilitykseksi ei hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja. Yleiskustannuslisästä on liitettävä kuitti tilitykseen.
 • Loppuselvitysten liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tai raporttien on katettava koko maksettu apuraha. Tutkimustyön yhteydessä valmistuneita julkaisuja ei tarvita.
 • Syöpäsäätiöllä on oikeus tarkastaa yliopiston tai vastaavan tiliviraston kirjanpidosta Syöpäsäätiön apurahasta maksettujen laskujen ja kuittien asiallisuus ja tutkimukseen kuuluvuus. Apurahan saaja vahvistaa kirjallisesti allekirjoituksellaan raportoinnin yhteydessä apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden.
 • Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle kolmen vuoden kuluttua siitä, kun jakopäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.

Väliraporttien ja loppuselvitysten määräajat

 • Jos apurahan saaja ei hae uutta apurahaa, hän toimittaa vapaamuotoisen raportin tutkimuksen etenemisestä Syöpäsäätiölle elokuun loppuun mennessä, jolloin apurahan toinen erä laitetaan maksuun.
 • Jos apurahan saaja hakee uudestaan apurahaa, hänen on liitettävä hakemukseensa vapaamuotoinen ja yleistajuinen raportti Syöpäsäätiön aiemmin rahoittamasta tutkimuksesta. Raportin perusteella maksetaan myös apurahan toinen erä.
 • Loppuselvitykset on lähetettävä Syöpäsäätiölle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
 • Mikäli suurapurahan, yksi- tai kaksivuotisen apurahan tai väitöskirja-apurahan saaja ei toimita loppuselvitystä ja -tilitystä määräaikaan mennessä, hänelle lähetetään muistutuskirje. Viivästyminen voi huonontaa apurahan saajan mahdollisuuksia jatkossa.
 • Mikäli loppuselvitystä ja tilitystä ei toimiteta muistutuskirjeessä mainittuun päivään mennessä, apurahan saaja merkitään mustalle listalle: hänen seuraavia hakemuksiaan ei oteta käsittelyyn, ja mahdollisesti vielä käyttämättä oleva osa apurahasta on palautettava.

Epidemiologisen tutkijan toimi

 • Tilitystä ei tarvita

Matka-apuraha

 • Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun tai vastaavan alkuperäistositteen perusteella.
 • Se voidaan maksaa myös matkatoimiston etukäteistodistusta vastaan, jolloin myönnettyä summaa vastaavat alkuperäistositteet on toimitettava jälkikäteen.
 • Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voidaan alkuperäinen tosite pyydettäessä palauttaa varustettuna leimalla, josta selviää, minkä osuuden kustannuksista Syöpäsäätiö on korvannut.

Loppuselvityslomake 2016 (pdf)

Viestintäohjeet

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Apurahan antaja on Syöpäsäätiö, ruotsiksi Cancerstiftelsen, englanniksi Cancer Society of Finland.
 • Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Roosa nauha –rahasto, Movember-rahasto, Juhlatoimikunnan rahasto.
 • Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella tiedotus@cancer.fi.

Lyhyet esitykset apurahan saaneiden käyttöön Syöpäsäätiön toiminnasta ja Roosa nauha -kampanjasta:

Roosa nauha (ppt-esitys)

Syopasäätiö (ppt-esitys)

Esitykset on tarkoitettu vain apurahansaajien käyttöön, eikä niiden sisältöä saa muuttaa ilman Syöpäsäätiön lupaa.