Ohjeita apurahan saajalle

Apurahojen maksaminen

Yleisiä ohjeita

 • Tutkimusapurahaa voi käyttää vain hakemuksessa olleen budjetin mukaisiin kuluihin. Mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista tulee sopia kirjallisesti Syöpäsäätiön pääsihteerin kanssa.
 • Yli 10 000 euron tutkimusapurahoista tutkimuksen suorituspaikka voi periä korkeintaan 15 %:n yleiskustannuslisän.
 • Tutkimusapurahan ensimmäinen erä maksetaan myöntämisvuoden joulukuussa. Seuraavat erät maksetaan puolivuosittain toukokuussa ja joulukuussa.
 • Apurahan saajat saavat myöntämiskirjeen mukana ohjeen mm. sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
 • Apurahan saajan tulee tehdä ilmoitus verottajalle, mikäli hän maksaa apurahaa ryhmänsä jäsenille. Näiden tutkimusryhmän jäsenten nimien tulee näkyä hakemuksessa ja myöhemmissä julkaisuissa. Poikkeustapauksessa tutkimusryhmään voidaan liittää uusia nimiä jälkikäteen. Asiasta sovitaan erikseen Syöpäsäätiön kanssa.
 • Verohallituksen päätöksen mukaisesti Syöpäsäätiö ilmoittaa verottajalle kaikista myöntämistään vähintään 1000 euron apurahoista. Tätä ilmoitusta varten keskustoimisto tarvitsee saajan henkilötunnuksen.
 • Matka-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, ja ne maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle pankkitilille

Tilitiedot

 • Kaikki tutkimusapurahat maksetaan tutkimuksen suorituspaikan pankkitilille. Vain väitöskirja-apurahat ja matka-apurahat maksetaan tutkijan omalle tilille.
 • Apurahan saaja ilmoittaa tutkimusapurahan tilinumeron ja viitetiedot Syöpäsäätiölle lomakkeella.

Maksatusaikataulut

 • Suurapurahat maksetaan 4 – 6 erässä: ensimmäinen erä allekirjoitetun sitoumuksen perusteella ja seuraavat erät automaattisesti puolivuosittain aina touko- ja joulukuussa.
 • Yksivuotisen apurahan ja väitöskirja-apurahan ensimmäinen erä maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Toisen erä maksetaan toukokuussa. Tutkija jättää uuden apurahahakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selonteko tutkimuksen edistymisestä.
 • Jos apurahan saaja ei hae uutta apurahaa, toimittaa hän apurahan loppuraportin ja –tilityksen apurahan käytöstä seuraavan vuoden helmikuussa. Jos apurahaa on silloin vielä käyttämättä, loppuraportti jätetään seuraavan vuoden helmikuussa.
 • Kaksivuotinen apuraha maksetaan kuten yksivuotinenkin: ensimmäinen erä apurahasta maksetaan myöntämisvuonna allekirjoitetun sitoumuksen perusteella. Seuraavat erät  puolivuosittain touko- ja joulukuussa.
 • Epidemiologisen tutkijan toimen saajalle maksetaan palkkaa. Palkka määräytyy valitun tutkijan pätevyyden ja kokemuksen perusteella. Tutkijantoimen saajan on raportoitava tutkimuksensa edistymisestä muiden apurahan saajien tapaan.
 • Väitöskirja-apuraha on henkilökohtainen apuraha, jonka ensimmäinen erä maksetaan allekirjoitetun sitoumuksen perusteella ja toinen erä automaattisesti seuraavan vuoden toukokuussa.

Loppuselvitys ja -tilitys

Lopputilitys tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua apurahakauden päättymisestä.

 • Lopputilitys tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua apurahakauden päättymisestä. Loppuselvityksen ja -tilityksen aikataulu riippuu siitä, missä ajassa apuraha on käytetty.
 • Loppuselvityslomake löytyy pdf-tiedostona tämän sivun alalaidasta.
 • Tilitys tapahtuu alkuperäiskuitein ja/tai -tiliottein tai apurahan maksuliikennettä hoitavan tiliviraston (esimerkiksi yliopiston) raportteihin viittaamalla.
 • Raporttien lisäksi apurahan saajan on: 1. Täytettävä loppuselvitys- ja tilityslomake, ja palautettava se määräaikaan mennessä Syöpäsäätiölle. 2. kirjoitettava tutkimuksen edistymisestä ja eriteltävä raporttiin rahankäyttö. 3. Kirjoitettava matkaraportit apurahalla tehdyistä matkoista ja liitettävä raporttiin tieto matkoihin osallistuneista henkilöistä ja siitä, miten kyseinen matka liittyy Syöpäsäätiön tukemaan tutkimukseen.
 • Tilitykseksi ei hyväksytä erittelemättömiä laitoskuluja. Yleiskustannuslisästä on liitettävä kuitti tilitykseen.
 • Loppuselvitysten liitteenä olevien alkuperäisten tositteiden tai raporttien on katettava koko maksettu apuraha. Tutkimustyön yhteydessä valmistuneita julkaisuja ei tarvita.
 • Syöpäsäätiöllä on oikeus tarkastaa yliopiston tai vastaavan tiliviraston kirjanpidosta Syöpäsäätiön apurahasta maksettujen laskujen ja kuittien asiallisuus ja tutkimukseen kuuluvuus. Apurahan saaja vahvistaa kirjallisesti allekirjoituksellaan raportoinnin yhteydessä apurahan käytön asiallisuuden ja budjetinmukaisuuden.
 • Nostamatta jäänyt apuraha siirtyy takaisin myöntäneelle rahastolle vuoden kuluttua siitä, kun jakopäätöksestä on tiedotettu, ellei tutkijan kanssa toisin sovita.
 • Väitöskirja-apurahan saaja jättää vain loppuraportin (varojen tilitystä ei tarvita).

Väliraportti

 • Jos apurahan saaja hakee uudestaan apurahaa, hänen on aina liitettävä hakemukseensa vapaamuotoinen ja yleistajuinen raportti Syöpäsäätiön aiemmin rahoittamasta tutkimuksesta.
 • Loppuselvitykset on lähetettävä Syöpäsäätiölle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
 • Mikäli suurapurahan, yksi-, kaksi- tai kolmivuotisen apurahan tai väitöskirja-apurahan saaja ei toimita loppuselvitystä ja -tilitystä määräaikaan mennessä, hänelle lähetetään muistutuskirje. Viivästyminen voi huonontaa apurahan saajan mahdollisuuksia jatkossa.
 • Mikäli loppuselvitystä ja tilitystä ei toimiteta muistutuskirjeessä mainittuun päivään mennessä, apurahan saaja merkitään mustalle listalle: hänen seuraavia hakemuksiaan ei oteta käsittelyyn, ja mahdollisesti vielä käyttämättä oleva osa apurahasta on palautettava.

Epidemiologisen tutkijan toimi

 • Tilitystä ei tarvita

Matka-apuraha

 • Matkakulut laskutetaan Syöpäsäätiön matkalaskulomakkeella, excel-lomake löytyy matka-apurahat-sivulta
 • Matka-apuraha maksetaan yhdessä erässä hotellilaskun, kongressimaksun tai vastaavan alkuperäistositteen perusteella.
 • Se voidaan maksaa myös matkatoimiston etukäteistodistusta vastaan, jolloin myönnettyä summaa vastaavat alkuperäistositteet on toimitettava jälkikäteen.
 • Jos apuraha ei kata kaikkia matkakustannuksia, voidaan alkuperäinen tosite pyydettäessä palauttaa varustettuna leimalla, josta selviää, minkä osuuden kustannuksista Syöpäsäätiö on korvannut.
 • Matkalasku on toimitettava Syöpäsäätiölle kuuden kuukauden sisällä matkan päättymisestä, liitteineen ja allekirjoitettuna, osoitteeseen Syöpäsäätiö, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.
 • Lisää matka-apurahoihin liittyviä ohjeita löydät matka-apurahat-sivulta

Loppuselvityslomake 2016 (pdf)

Viestintäohjeet

Apurahasta viestittäessä toivomme, että apurahan saaja ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Apurahan antaja on Syöpäsäätiö, ruotsiksi Cancerstiftelsen, englanniksi Cancer Society of Finland.
 • Joskus on syytä mainita myös, mistä rahastosta apuraha on myönnetty, esimerkiksi Roosa nauha –rahasto, Movember-rahasto, Juhlatoimikunnan rahasto.
 • Toivomme, että apurahan saaja ilmoittaa kiinnostavista tutkimustuloksista myös Syöpäjärjestöjen viestintään osoitteella tiedotus@cancer.fi.

Lyhyet esitykset apurahan saaneiden käyttöön Syöpäsäätiön toiminnasta ja Roosa nauha -kampanjasta:

Roosa nauha (ppt-esitys)

Syopasäätiö (ppt-esitys)

Esitykset on tarkoitettu vain apurahansaajien käyttöön, eikä niiden sisältöä saa muuttaa ilman Syöpäsäätiön lupaa.